drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Gmina Miasta Wejherowa

KARTA USŁUGI
Gmina Miasta Wejherowa

LICENCJA NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO

W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ

 

Miejsce załatwiania sprawy:

Wydział Ogólno-Organizacyjny Działalność Gospodarcza 84-200 Wejherowo, ul. 12 Marca 195 Obsługa Przedsiębiorców – parter i I piętro pok. 114 tel. (0-58) 677-71-34, 677-71-35, 677-71-36,

e-mail: dg@um.wejherowo.pl

 

Wymagane dokumenty:

  1. wypełniony formularz (do pobrania w w/w wydziale i na stronie internetowej www.bip.wejherowo.pl) wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,

  2. oświadczenie o niekaralności lub zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność;

  3. oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców, jeśli dotyczy;

  4. prawo jazdy, dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)

  5. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

  6. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

  7. dowód rejestracyjny z adnotacją TAXI;

  8. dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem w przypadku jeśli przedsiębiorca nie jest właścicielem tego pojazdu;

  9. świadectwo legalizacji taksometru;

  10. dowód uiszczenia opłaty.

 

Dokumenty należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195 lub wysłać pocztą na adres urzędu.

 

Sposób załatwienia sprawy:

Licencji na wykonywanie transportu drogowego udziela Prezydent Miasta Wejherowa po rozpatrzeniu wniosku z wymaganymi załącznikami.

 

Opłaty:

Za udzielenie licencji na wykonywanie na obszarze gminy krajowego transportu drogowego taksówką pobiera się opłaty, na okres: od 2 do 15 lat – 200 zł, powyżej 15 do 30 lat – 250 zł, powyżej 30 do 50 lat – 300 zł; zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. 2013.916)

Opłata za korzystanie z licencji na wykonywanie transportu drogowego wnoszona jest na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

Wyżej wymienione opłaty wnosi się na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: BANK MILLENNIUM S.A. 25116022020000000152782920

Udzielenie licencji nie podlega opłacie skarbowej.

 

Termin załatwienia sprawy:

do 30 dni od daty złożenia wniosku.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Wejherowa w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 58 z późn zm.);

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013 poz. 916);

3. Uchwała Nr IVk/X/111/2003 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie osób i bagażu taksówkami w Wejherowie;

4. Uchwała Nr XXIX/342/93 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 lutego 1993 r. w sprawie jednolitego oznakowania taksówek osobowych miasta Wejherowa.