drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Gmina Miasta Wejherowa

Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi publicznej (gminnej)

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Urząd Miejskie w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo, I piętro, pokój nr 103; tel. 058 677-71-03, 58 677-71-17, fax: 058 677-71-22, e-mail: wigkios@wejherowo.pl

 

Podmioty uprawnione do uzyskania zezwolenia:

 

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie zgody na lokalizację zjazdu,
  2. Plan zagospodarowania działki z lokalizacją zjazdu i podaniem jego szerokości (aktualny podkład geodezyjny w skali 1:500),
  3. Dane techniczne zjazdu (rzut, przekrój poprzeczny i podłużny z określeniem dł., szer., pow. rodzaju konstrukcji, spadków),
  4. Upoważnienie inwestora do występowania o wydanie niniejszej zgody wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej (jeśli dotyczy).

 

Dokumenty należy złożyć w kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Wejherowie: ul. 12 Marca 195 lub wysłać na adres Urzędu.

 

Sposób załatwienia sprawy:

Urząd wydaje decyzję do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Zezwolenie na urządzenie zjazdu wygasa, jeżeli w ciągu trzech lat od jego wydania zjazd nie zostanie wybudowany (zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy o drogach publicznych).

Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych dróg publicznych, zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia albo wydać zezwolenie na czas określony.

 

Opłaty:

Za ustanowienie pełnomocnika, opłata skarbowa w wysokości 17 zł na rachunek Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Bank Millennium S.A. 25 1160 2202 0000 0001 5278 2920, z dopiskiem „opłata za pełnomocnictwo w sprawie…“ – jeśli dotyczy.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Wejherowa w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

 Podstawa prawna: