drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Gmina Miasta Wejherowa

   Załącznik Nr 9

 

Wyrażenie zgody na zameldowanie w lokalu mieszkalnym

stanowiącym mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Wejherowa

 

Miejsce załatwienia sprawy:

 

Urząd Miasta Wejherowa                 
Wydział Spraw Lokalowych
ul. 12 Marca 195
84-200 Wejherowo
 

Przyjmowanie Interesantów na parterze w Magistracie:
w poniedziałki od godz. 7.30 do godz. 17.00

od wtorku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30

 

1. Wymagane dokumenty:

 

 1. Wypełniony w oryginale wniosek o wyrażenie zgody na zameldowanie, składany przez najemcę oraz osobę, której zgoda ta dotyczy.
 2. Zaświadczenia z urzędu potwierdzające miejsce zameldowania najemcy oraz osoby, na rzecz, której najemca występuje o wyrażenie zgody na zameldowanie, w przypadku gdy dane te nie zostały potwierdzone we wniosku, o którym mowa w pkt 1.
 3. Zaświadczenia zarządców lokali, w których zameldowany jest najemca oraz osoba, na rzecz, której najemca występuje o wyrażenie zgody na zameldowanie, informujące, komu przysługuje tytuł prawny do tego lokalu, jaka jest struktura lokalu, jaka jest jego powierzchnia użytkowa  i powierzchnia pokoi oraz wykaz osób zgłoszonych do opłat czynszowych, w przypadku, gdy dane te nie zostały potwierdzone we wniosku, o którym mowa w pkt. 1.
 4. Dokumenty potwierdzające pokrewieństwo z najemcą (np. akt urodzenia, małżeństwa) lub oświadczenie najemcy o braku takiego pokrewieństwa.
 5. Oświadczenie wnioskodawcy, jego małżonka oraz osoby, której wniosek dotyczy o posiadanych tytułach prawnych.
 6. W przypadku wyrażenia zgody dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

- kopia aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał  do wglądu);

- oświadczenie o faktycznym prowadzeniu działalności gospodarczej poza lokalem.

 1. Do wglądu dowody osobiste wnioskodawcy i osoby, której wniosek dotyczy.

 

2 . Tryb załatwienia wniosków najem lokalu mieszkalnego:

 

Kompletny wniosek o wyrażenie zgody na zameldowanie w lokalu należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, na parterze budynku, przy ul. 12 Marca 195,    
w poniedziałki od godz. 7.30 do godz. 17.00 oraz od wtorku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30;

 

 1. Termin odpowiedzi: do 2 miesięcy.

 

4. Opłaty: wniosek nie wymaga opłaty skarbowej.

 

5. Tryb odwoławczy: brak.

 

6. Inne informacje:

 

 1. Lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa wynajmowane są na cele mieszkalne dla rodzin o najniższych dochodach. Wyrażanie zgody  na zameldowanie w lokalu z przeznaczeniem na inne cele niż mieszkaniowe i tym samym czerpanie korzyści materialnych z majątku Gminy Miasta Wejherowa nie mieści się w kategoriach zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.
 2. Zgoda nie jest wymagana w stosunku do małżonka niebędącego najemcą lokalu pod warunkiem, że nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu oraz w stosunku do osoby, względem, której najemca jest obciążony obowiązkiem alimentacyjnym.
 3. W stosunku do osób innych niż wyżej wymienione zgoda na zameldowanie w lokalu może nastąpić wyłącznie na czas oznaczony, każdorazowo nie dłuższy niż 12 miesięcy.
 4. W stosunku do osób innych niż wyżej wymienione oddanie do bezpłatnego używania lokalu lub jego części może nastąpić wyłącznie na czas oznaczony, każdorazowo nie dłuższy niż 12 miesięcy.
 5. Nie wyraża się zgody na zameldowanie, oddanie lokalu lub jego części do bezpłatnego używania, gdy powierzchnia pokoi w przeliczeniu na jedną osobę uprawnioną do zamieszkiwania wyniosłaby poniżej 5 m2 lub gdy najemca zalega z opłatami za korzystanie z lokalu. 
 6. W przypadku wskazania w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej lokalu lub jego części jako siedziby firmy, zgoda może zostać udzielona jedynie, gdy działalność gospodarcza faktycznie prowadzona jest poza lokalem, a o wyrażenie zgody występuje najemca albo inna osoba uprawniona do zamieszkiwania w tym lokalu na czas nieoznaczony.
 7. Podnajem lokalu lub jego części jest możliwy tylko po uzyskaniu uprzednio zgody Prezydenta Miasta.
 8. W przypadku, gdy okoliczności mające wpływ na wyrażenie zgody na zameldowanie w lokalu mieszkalnym wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, organ może domagać się takiego dokumentu.

 

7. Podstawa prawna:

 

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity  Dz. U. z 2020r., poz. 611 z późn. zm);
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm);
 3. Uchwała Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń zmieniona Uchwałą Nr VIIIk/XVIII/246/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 16 czerwca 2020 r. o zmianie uchwały nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń oraz Uchwałą Nr VIIIk/XXVII/378/2021 Rady Miasta Wejherowa z dnia 16 sierpnia 2021 r. o zmianie uchwały nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń.