drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Gmina Miasta Wejherowa

Nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości/budynku

 

Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki, 84-200 Wejherowo, ul. 12 Marca 195, II piętro, pokój nr 220; tel. (58) 677-71-48; e-mail: punktyadresowe@um.wejherowo.pl, wgniu@um.wejherowo.pl

Podmiot uprawniony: właściciel budynku, zarządca, władający lub inna osoba zainteresowana ustaleniem numeru dla budynku.

Wymagane dokumenty:

Wniosek (dostępny na miejscu w w/w wydziale, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego: Ratusz, pl. J. Wejhera 8 –parter oraz ul. 12 Marca 195 – parter, a także na stronie www.bip.wejherowo.pl). Jeżeli wniosek dotyczy więcej niż jednego budynku lub sytuacja w terenie nie wskazuje jednoznacznie, któremu budynkowi ma zostać ustalony numer porządkowy – do wniosku należy dołączyć mapę lub szkic z ich lokalizacją i oznaczeniem. Zgodnie z §6 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy I Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów „Nie stosuje się jednego numeru porządkowego dla wielu budynków położonych na tej samej nieruchomości.”

Dokumenty można złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego: Ratusz, pl. J. Wejhera 8 –parter lub ul. 12 Marca 195 – parter lub wysłać pocztą na adres Urzędu.

Sposób załatwienia sprawy: zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego dla budynku/nieruchomości.

Opłaty: Nie podlega

Termin załatwienia sprawy: Urząd wydaje zawiadomienie w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Pozostałe informacje: zawiadomienie można odebrać osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Podstawa prawna:

Art. 47a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Skarga: nadanie, zmiana numeru porządkowego nieruchomości, odmowa nadania numeru porządkowego podejmowane są w drodze czynności materialno-technicznej z zakresu administracji publicznej, w rozumieniu 3 § 2 pkt 4 prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, czynności w tym przedmiocie mogą być zaskarżane do właściwego sądu administracyjnego. Zgodnie z treścią art. 52 § 1 i 2 oraz 53 § 2 prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę na czynność tego rodzaju wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia dowiedzenia się o tej czynności bez uprzedniego wezwania do usunięcia naruszenia prawa.