drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Gmina Miasta Wejherowa

Dofinansowanie osób fizycznych na realizację prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu administracyjnego Miasta Wejherowo

 

Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. 12 Marca 195, I piętro, pokój nr 110, tel. 58 677 71 03, 58 677 71 16.

Podmioty uprawnione: właściciel lub współwłaściciele nieruchomości.

Wymagane dokumenty:

Sposób załatwienia sprawy: odbiór odpadów azbestowych (z terenu nieruchomości, na której się znajdują), transport oraz ich utylizacja.

Opłaty: brak.

Termin załatwienia sprawy: odbiór odpadów azbestowych następuje do 31 października danego roku.

Pozostałe informacje:

Podstawa prawna:

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

 

Administrator danych

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Wejherowa z siedzibą
w Wejherowie, Pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo, e-mail: miasto@wejherowo.pl,
tel.: 58 677 70 00

 

Inspektor ochrony danych

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Gminie Miasta Wejherowa z siedzibą
w Wejherowie to: ul. 12 Marca 195, e-mail: abi@um.wejherowo.pl, tel.: 58 677 71 37

 

Cel przetwarzania danych osobowych

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO i wyłącznie
w celu
obsługi gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Wejherowa na lata 2009 - 2032

 

Odbiorcy danych

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa

 

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

Okres przechowywania danych osobowych

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 t.j.
z późn. zm.)

 

Prawo dostępu do danych osobowych

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

 

 

Konsekwencje niepodania danych osobowych

 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości dofinansowania usunięcia wyrobów zawierających azbest

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Nie dotyczy. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane