drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Gmina Miasta Wejherowa

 Informacja o wyrobach zawierających azbest.

 

Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. 12 Marca 195, I piętro, pokój nr 110, tel. 58 677 71 03, 58 677 71 16.

 

Podmioty uprawnione: właściciel lub współwłaściciele nieruchomości.

 

Wymagane dokumenty: informacja o wyrobach zawierających azbest (dostępne na miejscu w w/w wydziale, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego: ul. 12 Marca 195, a także w internecie na stronie www.bip.wejherowo.pl).

 

Opłaty: brak.

 

Termin złożenia informacji: informację należy obowiązkowo złożyć do 31 stycznia każdego roku.

 

Pozostałe informacje: wzór informacji o wyrobach zawierających azbest należy pobrać w 2 egzemplarzach. Drugi egzemplarz należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Wejherowie niezwłocznie po usunięciu wyrobów zawierających azbest.

 

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Wejherowa z siedzibą w Wejherowie, Pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo, e-mail: miasto@weiherowo.pl. tel.: 58 677 70 00

Inspektor ochrony danych

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Gminie Miasta Wejherowa z siedzibą w Wejherowie to: ul. 12 Marca 195, e-mail: abi@um.wejherowo.pk tel.: 58 677 71 37

Cel przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO i wyłącznie w celu obsługi gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Wejherowa na lata 2009 - 2032

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 t.j. z późn. zm.)

Prawo dostępu do danych osobowych

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości dofinansowania usunięcia wyrobów zawierających azbest

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Nie dotyczy. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane