drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Gmina Miasta Wejherowa

 

Podatek od nieruchomości (zmiana danych mająca wpływ na wysokość podatku).

 

O wszelkich zmianach w ciągu roku podatkowego mających wpływ na wysokość opodatkowania (zmiana wartości budowli, zmiana powierzchni, sposobu wykorzystania, właściciela, danych właściciela) należy powiadomić na piśmie organ podatkowy w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia.

 

Miejsce załatwiania sprawy:

Wydział Finansowy, 84-200 Wejherowo, ul. 12 Marca 195,

II piętro, pokój 207, tel. 677-71-73, 677-71-62.

 

Wymagane dokumenty:

1/ pisemne zawiadomienie podatnika,

2/ wypełnione formularze:

Osoby fizyczne - „Informacja w sprawie podatku od  nieruchomości- IN-1”,

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe –„deklaracja na podatek od nieruchomości – DN-1”,

    3/ wypełniony formularz „dane o nieruchomościach – ZN-1/A”.

Wszystkie formularze dostępne są na miejscu w w/w wydziale, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego: ul. 12 Marca 195 – parter. Komplet dokumentów należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego lub wysłać pocztą na adres Urzędu.

 

Sposób załatwienia sprawy:

Osoby fizyczna – wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku. Podatek ulega obniżeniu/podwyższeniu od pierwszego dnia następnego miesiąca.

Osoby prawne – złożenie korekty „deklaracja na podatek od nieruchomości – DN-1”.

FORMULARZE

( Po kliknięciu w powyższy link proszę wybrać interesujący nas rok. Pod stawkami znajdują się formularze pdf )

 

 

Opłaty:

Brak                                         

                                                                                                                          

Obowiązujące terminy i czas załatwienia sprawy:

Osoby fizyczne – Organ podatkowy wydaje decyzję w terminie do 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji w sprawie podatku od nieruchomości wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Wejherowa     w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Odwołania należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego:  ul. 12 Marca 195 – parter.

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zmianami),

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60   z późn. zmianami),

Uchwała Rady Miasta Wejherowa nr IVk/XXXV/398/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny    i leśny,

Uchwała Rady Miasta Wejherowa Nr Vk/XL/437/2009 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości.