drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Gmina Miasta Wejherowa

ZEZWOLENIE NA WYCINKĘ DRZEWA LUB KRZEWU

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wniosek o wydanie zezwolenia składa się w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Wejherowa przy ul.12-go Marca 195.

 

Podmioty obowiązane do posiadania zezwolenia:

Osoby fizyczne będące właścicielem lub wieczystym dzierżawcą terenu, zarządcy wspólnot mieszkaniowych oraz przedsiębiorstwa na terenach przez siebie zarządzanych, które zamierzają wycinać na swym terenie drzewa lub krzewy.

 

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia, który zawiera: imię, nazwisko i adres, albo nazwę i siedzibę posiadacza nieruchomości, zgodę właściciela (jeśli jest wymagana), oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością, gatunek drzewa, obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni, obwód każdego pnia, w przypadku krzewu wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew. Wniosek również powinien zawierać miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.

  2. Rysunek lub mapę (projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji) określające usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.

  3. Projekt planu nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa lub krzewy.

 

Termin i sposób załatwiania:

Urząd wydaje zezwolenie w ciągu jednego miesiąca, a w szczególnie skomplikowanych sprawach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Komórką odpowiedzialną za wydawanie zezwoleń na wycinkę drzewa lub krzewu jest Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wejherowie, który po sprawdzeniu kompletności złożonego wniosku wszczyna postępowanie administracyjne lub w przypadku braków w złożonym wniosku wzywa do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Następnie wyznacza się termin oględzin drzewa lub krzewu, gdzie w terenie inspektor ds. zieleni sprawdza występowanie gatunków chronionych w obrębie wnioskowanego drzewa lub krzewu, a także sporządza dokumentację zdjęciowa oraz protokół z oględzin. Jeżeli w oględzinach bierze udział osoba wnioskująca lub jej pełnomocnik strona zapoznaje się z zapisem sporządzonego protokołu, co potwierdza własnoręcznym podpisem. Po zebraniu dowodów w sprawie strony postępowania mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Postępowanie zostaje zakończone wydaniem decyzji administracyjnej.

Opłaty skarbowe: Nie ma

Termin ważności zezwolenia:

Zezwolenie określa termin ważności

Inne informacje:

Obowiązek uzyskania zezwolenia na wycinkę nie dotyczy m. in. drzew i krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie wpisanym do rejestru zabytków i objętych ochroną konserwatora zabytków (uwaga teren starego miasta Wejherowa objęty jest ochroną konserwatora zabytków), a także drzew lub krzewów na plantacjach lub lasach, oraz drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 35 cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu lkonolistnego, a w przypadku pozostałych gatunków drzew 25 cm, mierzonych na wysokości 5 cm, krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Podstawa prawna:

Na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1651) oraz art. 104 i 107 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23).