drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Gmina Miasta Wejherowa


Przyjmowanie i rozpatrywanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

 

W przypadkach gdy organizator uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji,
o zamiarze zorganizowania zgromadzenia powiadamia telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej:

 

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku

tel. 58 307 72 04, 58 302 32 32, 58 305 89 68

faks 58 346 24 76

e-mail: centrum@gdansk.uw.gov.pl

 

W pozostałych przypadkach organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia:

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Spraw Obywatelskich, 84-200 Wejherowo ul. 12 Marca 195 parter, pokój nr 4,
tel. 677-70-15

Wymagane dokumenty:

 1. „Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia (powodującego utrudnienia
  w ruchu drogowym)”.

Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia
w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu
nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

 1. Zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia.

 2. Pisemna zgoda na przyjęcie obowiązków przewodniczącego, w przypadku gdy funkcję przewodniczącego nie pełni organizator zgromadzenia – Załącznik nr 1 do „Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia (powodującego utrudnienia w ruchu drogowym)”.

 3. Do wglądu:


 

Opłaty:

Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:

 1. W przypadku kiedy złożone zawiadomienie nie ma braków formalnych, organ gminy informuje Komendanta Powiatowego Policji, o organizowanym zgromadzeniu, przekazując zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.

 2. Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia. Organ gminy udostępnia niezwłocznie tę decyzję na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu. Decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwila udostępnienia jej
  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu gminy.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 24 godzin od jej udostępnienia
w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji
o zakazie zgromadzenia.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: art. 3 ust. 1, art. 7 ust. 1, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 14, art. 15, art. 16, art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485).

Uwagi:

 1. Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

 2. Prawo organizowania zgromadzeń nie przysługuje osobom nieposiadającym pełnej zdolności do czynności prawnych.

 3. Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni
  i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

 4. Jeżeli zgromadzenie jest organizowane na terenie więcej niż jednej gminy, w każdej z gmin prowadzi się odrębne postępowanie.

 5. W zawiadomieniu o zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizator jest zobligowany do podania wszystkich danych widniejących w zawiadomieniu.

 6. W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu.

 7. Jeżeli wniesiono zawiadomienia o zamiarze zorganizowania dwóch lub większej liczby zgromadzeń, które mają zostać zorganizowane chociażby częściowo w tym samym miejscu i czasie, i nie jest możliwe ich odbycie w taki sposób, aby ich przebieg nie zagrażał życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, o pierwszeństwie wyboru miejsca
  i czasu zgromadzenia decyduje kolejność wniesienia zawiadomień. W przypadku gdy wniesione zawiadomienie nie spełniało wymagań określonych w art. 10 ustawy, o kolejności wniesienia tego zawiadomienia decydują data, godzina i minuta jego ponownego wniesienia, o ile tak wniesione zawiadomienie spełnia te wymagania.

 8. Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, jeżeli:

a) jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 ustawy lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne;

b) jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13 ustawy.

 1. Organizator zgromadzenia oraz przewodniczący zgromadzenia są obowiązani do zapewnienia przebiegu zgromadzenia zgodnie z przepisami prawa oraz do przeprowadzenia zgromadzenia w taki sposób, aby zapobiec powstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia. W tym celu organizator zgromadzenia oraz przewodniczący zgromadzenia podejmują przewidziane w ustawie środki.

 2. Przewodniczący zgromadzenia w trakcie trwania zgromadzenia jest obowiązany do nieprzerwanego posiadania w widocznym miejscu elementów wyróżniających, w tym identyfikatora.

 3. Przewodniczący zgromadzenia żąda opuszczenia zgromadzenia przez osobę, która swoim zachowaniem narusza przepisy ustawy albo uniemożliwia lub usiłuje udaremnić zgromadzenie.
  W przypadku niepodporządkowania się żądaniu przewodniczący zgromadzenia zwraca się
  o pomoc do Policji lub straży gminnej (miejskiej).

 4. Przewodniczący zgromadzenia rozwiązuje zgromadzenie, jeżeli uczestnicy zgromadzenia nie podporządkują się jego poleceniom lub gdy przebieg zgromadzenia narusza przepisy niniejszej ustawy albo przepisy karne.

 5. Uczestnicy zgromadzenia z chwilą jego rozwiązania są obowiązani niezwłocznie opuścić miejsce, w którym odbywało się zgromadzenie.