drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Gmina Miasta Wejherowa

KARTA USŁUGI

Gmina Miasta Wejherowa

 

Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorów działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 

 

Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. 12 Marca 195,
I pietro, pokój nr 104, tel. 58 677 71 03.

 

Podmioty uprawnione: przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 

Wymagane dokumenty:

 

I. Ogólne dla wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części:

 

1) Kserokopia REGON, NIP.

 

2) Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu
o odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań.

 

3) Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie prowadzona działalność. Opis terenu, przeznaczonego na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami zgodny
z wymaganiami określonymi w Uchwale Nr VIk/XI/156/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2011 r.
w sprawie:
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 

4) Kserokopię dowodów rejestracyjnych środków transportu (pojazdów), które będą wykorzystywane do prowadzenia działalności objętej wnioskiem.

 

5) Kserokopię umowy (w przypadku korzystania z usług innego podmiotu) na mycie, dezynfekcje sprzętu i pojazdów.

 

6) Dowód zapłaty opłaty skarbowej.

 

 

II. W odniesieniu do wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie:

1) schronisk dla bezdomnych zwierząt:

 1. dokumenty potwierdzające gotowość do udzielenia pomocy weterynaryjnej przez lekarza weterynarii, co najmniej przez okres zgłoszonego przez przedsiębiorcę zamierzonego czasu prowadzenia działalności;

   

 2. dokumenty potwierdzające gotowość do odbioru zwłok zwierzęcych przez podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych, co najmniej przez okres zgłoszonego przez przedsiębiorcę zamierzonego czasu prowadzenia działalności;

   

 3. decyzja o nadaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego;

 

 1. dokument potwierdzający pozytywną opinię organizacji zajmującej się działalnością na rzecz ochrony zwierząt;

   

 2. zaświadczenie wydane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii potwierdzające kwalifikacje kierowcy/konwojenta przy transporcie zwierząt;

   

 3. zaświadczenia o ukończeniu szkoleń lub kursów potwierdzające znajomość problematyki z zakresu postępowania ze zwierzętami oraz przepisów ochrony zwierząt.

 

 

2) grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części:

 

1) decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii, zezwalająca na prowadzenie działalności ww. zakresie;

 

2) dokumenty wymagane odrębnymi przepisami na użytkowanie grzebowiska.

 

3) spalarni zwłok zwierzęcych i ich części:

1) decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii, zezwalająca na prowadzenie działalności ww. zakresie;

 

2) dokumenty wymagane odrębnymi przepisami na użytkowanie spalarni;

 

3) dokumenty potwierdzające gotowość odbioru odpadów powstałych w procesie spalania przez wyspecjalizowany podmiot, co najmniej przez okres zgłoszonego przez przedsiębiorcę zamierzonego czasu prowadzenia działalności.


 

Sposób załatwienia sprawy: udzielenie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 

 

Opłaty: za wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk oraz spalarni zwłok zwierzęcych i ich części pobiera się opłatę w wysokości 616,00 zł na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej - część III poz. 44 pkt 1. Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.

Opłatę skarbową od złożenia pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego
w Wejherowie z chwilą złożenia dokumentu.


 

Tryb odwoławczy: od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta wejherowa w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.


 

Podstawa prawna: