drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Gmina Miasta Wejherowa

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Wejherowie
Wydział Ogólno-Organizacyjny
Działalność Gospodarcza
ul. 12 Marca 195
84-200 Wejherowo
pokój nr 114
Tel. 58-677-71-34, 58-677-71-36
e-mail: dg@um.wejherowo.pl
w godzinach: pon: 7.30-17.00, wt.-pt. 7.30-15.30

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie nalepki określającej rodzaj paliwa,

2. Dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport),

3. Dowód rejestracyjny pojazdu.

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie nalepki określającej rodzaj paliwa służącego do napędu pojazdu zgodnie z wnioskiem.

Wpisanie do rejestru wydanych nalepek.

Opłaty

Brak opłaty za wydanie nalepki i wpisanie do rejestru.

 

17zł – za pełnomocnictwo od każdej osoby, za którą załatwisz sprawę. W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie członek rodziny - pełnomocnictwo jest bezpłatne. Prokura, jako szczególny rodzaj pełnomocnictwa podlega opłacie.

Czas załatwienia sprawy

Nalepka wydawana jest od razu po złożeniu wniosku.

Inne informacje

1. Przedmiotową nalepkę wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedziby właściciela pojazdu.

2. Możesz wnioskować o wydanie nalepki określającej rodzaj paliwa jeżeli Twój pojazd jest napędzany wodorem lub energią elektryczną (ale nie jest pojazdem hybrydowym).

3. Wystarczy, że do urzędu przyjdzie jeden z właścicieli/posiadaczy pojazdu. Gdy załatwiasz za kogoś sprawę, przedstaw pełnomocnictwo od jednego z właścicieli/posiadaczy.

4. Jeżeli jesteś właścicielem, ale nie przerejestrowałeś jeszcze pojazdu, przynieś ze sobą dokumenty potwierdzające ten fakt (np. umowy, faktury).

5. Jeżeli jesteś posiadaczem, przynieś ze sobą dokument potwierdzający ten fakt (np. umowę użyczenia, leasingu)

6. Zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności
i paliwach alternatywnych (Dz. U.
z 2018r. poz. 317), o wydanie nalepki wskazującej na zasilanie pojazdu wodorem (H) lub energią elektryczną (EE) wnioskuje właściciel pojazdu; w przypadku pojazdów zasilanych gazem ziemnym (LNG, CNG) o nalepkę może wnioskować posiadacz pojazdu.

7. Nalepkę należy umieścić wewnątrz pojazdu, w prawym dolnym rogu przedniej szyby obok nalepki kontrolnej. W przypadku pojazdu konstrukcyjnie nieposiadającego szyby przedniej nalepkę, umieszcza się z przodu pojazdu na nadwoziu po jego prawej stronie, zgodnie z § 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 maja 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 893).

Tryb odwoławczy

brak

Podstawa prawna

  1. ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz.1260 ze zm.)

  2. ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. - o elektromobilności
    i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2018r., poz. 317).

  3. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U.2017.2355 z dnia 2017.12.18)

Druki

Wniosek o wydanie nalepki określającej rodzaj paliwa