drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Gmina Miasta Wejherowa

KARTA USŁUGI
Gmina Miasta Wejherowa

 

 

POZWOLENIE NA PODEJMOWANIE INNYCH DZIAŁAŃ

Miejsce załatwienia sprawy:

Zespół Miejskiego Konserwatora Zabytków w Wejherowie, 84-200 Wejherowo, ul. 12 Marca 195,
II piętro, pokój nr 223; tel. (0-58) 677-71-41, fax. (0-58) 677-71-42, e-mail: zabytki@wejherowo.pl

Podmioty uprawnione do uzyskania pozwolenia:

Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek (gotowy formularz) – do pobrania:

- Kancelaria Ogólna Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195 – parter

- Zespół Miejskiego Konserwatora Zabytków w Wejherowie, Urząd Miejski w Wejherowie, ul. 12 Marca 195 – II piętro, pokój nr 223

2. Program podejmowania innych działań, zawierający imię i nazwisko autora oraz informacje niezbędne do oceny wpływu innych działań na zabytek.

3. Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem.

Dokumentami dopuszczalnymi są m.in.: odpis KW, „wpis i wyrys z ewidencji”, akt notarialny, decyzje, inne.

„Ustawa o ochronie zabytków” nie dopuszcza jako dokumentu „oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane” lub innych oświadczeń tego rodzaju.

Dokumenty wymagane w oryginale lub w sposób uwierzytelniony zgodnie z art. 76a kpa.

4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia konserwatorskiego na rachunek Urzędu Miejskiego w Wejherowie. Jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 2 lub 3 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej. Cele mieszkaniowe nie podlegają opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej.

Dokumenty należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Wejherowie: ul. 12 Marca 195 (parter) lub wysłać pocztą na adres Urzędu.

Sposób załatwienia sprawy

Wszczęcie postępowania administracyjnego, kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

Opłaty:

82 zł. za wydanie pozwolenia konserwatorskiego, 41 zł. za zmianę pozwolenia konserwatorskiego. Wpłata na konto: Urząd Miejski w Wejherowie nr 25 1160 2202 0000 0001 5278 2920.

Jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 2 lub 3 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej. Cele mieszkaniowe nie podlegają opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej.

 

Termin załatwienia sprawy:

Bieg terminu wszczęcia sprawy rozpoczyna się z chwilą złożenia kompletnego wniosku. Załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Odwołanie należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Wejherowie: ul. 12 Marca 195 (parter) lub wysłać pocztą na adres Urzędu.

Pozostałe informacje:

Decyzje należy odebrać osobiście lub za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez pocztę.

Podstawa prawna: