drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Gmina Miasta Wejherowa

Podatek leśny – powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

 

Deklarację na podatek leśny lub informację w sprawie podatku leśnego należy złożyć do organu podatkowego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia lasu.

 

Podatnicy podatku leśnego: osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

1)  właścicielami lasów,

2)  posiadaczami samoistnymi lasów,

3)  użytkownikami wieczystymi lasów,

4) posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

 

Miejsce załatwienia sprawy:Wydział Finansowy, 84-200 Wejherowo, ul. 12 Marca 195,    II piętro, pok. 207; tel. (0-58) 677-71-73, 677-71-62.

 

Wymagane dokumenty:

·         akt nabycia lasu (umowa),

Ø      osoby fizyczne – „informację w sprawie podatku leśnego” (IL-1),

Ø      osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej – „deklarację na podatek leśny” (DL-1),

 

FORMULARZE

Wszystkie formularze dostępne są na miejscu w w/w wydziale, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego: Ratusz, pl. J. Wejhera 8 – parter oraz ul. 12 Marca 195 – parter, a także w internecie na stronie www.bip.wejherowo.pl.Komplet dokumentów należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego lub wysłać pocztą na adres Urzędu.

 

Sposób załatwienia sprawy:

-          osoby fizyczne - wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku,

-          osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej – złożenie „deklaracji na podatek leśny (DL-1)”.

 

Opłaty:Brak.

 

Obowiązujące terminy i czas załatwienia sprawy:

Podatek leśny jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Organ podatkowy wydaje decyzję w terminie do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

·         Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa,  a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych obowiązanesą: 

1/składać do dnia 15 stycznia „deklaracje na podatek leśny (DL-1)” na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

2/wpłacać obliczony w deklaracji podatek leśny bez wezwania na rachunek Urzędu Miejskiego w Wejherowie w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji w sprawie podatku leśnego wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Wejherowa w terminie       14 dni od dnia jej otrzymania.

Odwołania należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego: Ratusz, pl. J. Wejhera 8 – parter lub w budynku UM przy ul. 12 Marca 195 – parter.

 

Pozostałe informacje:

Obowiązek podatkowy w podatku leśnym powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego, podatek leśny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał ten obowiązek.

Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku rolnym, organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek.

 

Podstawa prawna: