drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Gmina Miasta Wejherowa

Podatek rolny – powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

 

Deklarację na podatek rolny lub informację w sprawie podatku rolnego należy złożyć do organu podatkowego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów.

 

Podatnicy podatku rolnego:

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

1)  właścicielami gruntów,

2)      posiadaczami samoistnymi gruntów,

3)      użytkownikami wieczystymi gruntów,

3)      posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

a)  wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu   Państwa lub z innego tytułu prawnego albo

b)  jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych;  w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych.

 

Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Finansowy, 84-200 Wejherowo, ul. 12 Marca 195,    II piętro, pok. 207; tel. (0-58) 677-71-73, 677-71-62.

 

Wymagane dokumenty:

·         akt nabycia gruntów (umowa),

Ø      osoby fizyczne – „informację w sprawie podatku rolnego” (IR-1),

Ø      osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej – „deklarację na podatek rolny” (DR-1),

Wszystkie formularze dostępne są na miejscu w w/w wydziale, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego: Ratusz, pl. J. Wejhera 8 – parter oraz ul. 12 Marca 195 – parter, a także  w internecie na stronie www.bip.wejherowo.pl.Komplet dokumentów należy złożyć  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego lub wysłać pocztą na adres Urzędu.

 

Sposób załatwienia sprawy:

-          osoby fizyczne - wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku,

-          osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej – złożenie„deklaracji na podatek rolny” (DR-1).

 

Opłaty: Brak.

 

Obowiązujące terminy i czas załatwienia sprawy:

·         Osoby fizyczne - zobowiązane są złożyć w/w dokumenty w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Organ podatkowy wydaje decyzję w terminie do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

1/ składać do dnia 15 styczniadeklaracje na podatek rolny” (DR-1), na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

2/ wpłacać obliczony w deklaracji podatek rolny bez wezwania na rachunek Urzędu Miejskiego w Wejherowie w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji w sprawie podatku rolnego wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Wejherowa w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Odwołania należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego: Ratusz, pl. J. Wejhera 8 – parter lub w budynku UM przy ul. 12 Marca 195 – parter.

 

Pozostałe informacje:

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,     w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek rolny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał ten obowiązek.

Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku rolnym, organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek.

 

Podstawa prawna: