KARTA USŁUGI
Gmina Miasta Wejherowa

 
 

Zajęcie pasa drogowego – zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym dróg gminnych

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Urząd Miejski w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo, I piętro, pokój nr 103; tel. 058 677-71-03, 58 677-71-17, fax: 058 677-71-22, e-mail: wigkios@wejherowo.pl

 

Podmioty uprawnione do uzyskania zezwolenia:

Inwestor

 

Wymagane dokumenty:

 

1.       Plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,

2.       Projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajęcia pasa drogowego zatwierdzony przez organ właściwy w sprawach zarządzania ruchem na drogach publicznych miasta Wejherowa,

3.       Informacja o sposobie zabezpieczenia robót, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa drogowego, jeżeli nie jest wymagane sporządzenie projektu organizacji ruchu,

4.       Szczegółowy harmonogram robót (zwłaszcza w przypadku etapowego prowadzenia robót),

5.       Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonnych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej,

6.       Kopia/numer decyzji na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

 

Sposób załatwienia sprawy:

Urząd wydaje decyzję zezwalającą na zajęcie pasa drogowego na czas określony w decyzji.

W celu zachowania terminów i procedur przewidzianych w KPA, wymaga się, aby wnioski na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót zostały złożone w siedzibie tut. Urzędu w terminie co najmniej 30 dni przed planowanym zajęciem pasa drogowego.Dokumenty należy złożyć w kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Wejherowie: ul. 12 Marca 195 lub wysłać na adres Urzędu.

 

Zezwolenie należy odebrać osobiście przed zamiarem prowadzenia robót w pasie drogowym.

 

Opłaty:

Opłata za zajęcie pasa drogowego, wyliczona indywidualnie w decyzji na podstawie art. 40 ust. 5 ustawy o drogach publicznych oraz obowiązującej uchwały Rady Miasta Wejherowa (dot. dróg gminnych).

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Wejherowa w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: