KARTA USŁUGI
Gmina Miasta Wejherowa

Zajęcie pasa drogowego – umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Urząd Miejski w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo, I piętro, pokój nr 103; tel. 058 677-71-03, 058 677-71-17, fax: 058 677-71-22, e-mail: wigkios@wejherowo.pl

 

Podmioty uprawnione do uzyskania zezwolenia:

 

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o zajęcie pasa drogowego wraz z oświadczeniem,
  2. 3 egzemplarze szczegółowego planu sytuacyjnego w skali 1:1000 lub 1:500 z podaniem lokalizacji urządzenia (projekt wykonany przez osobę uprawnioną),
  3. Warunki przyłączenia wydane przez gestora sieci,
  4. Dane techniczne urządzenia (średnica rury/przewodu, długość przyłącza/sieci, powierzchnia rzutu poziomego),
  5. Pełnomocnictwo inwestora (w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej).

Sposób załatwienia sprawy:

Urząd wydaje decyzję do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku. Wydanie decyzji poprzedza analiza wniosku pod względem formalnym oraz pod względem możliwości umieszczenia przedmiotowego urządzenia w pasie drogowym. Dokumenty należy złożyć w kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Wejherowie: ul. 12 Marca 195 lub wysłać na adres Urzędu.

 

Opłaty:

Za ustanowienie pełnomocnika, opłata skarbowa w wysokości 17 zł na rachunek Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Bank Millennium S.A. 25 1160 2202 0000 0001 5278 2920, z dopiskiem „opłata za pełnomocnictwo w sprawie…“

 

Ważność decyzji:

Decyzję wydaje się na czas nieokreślony, z pouczeniem, że przy wydawaniu pozwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót związanych z umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, obowiązywać zacznie roczna opłata wyliczona w decyzji, zgodnie z art. 40 ust. 5 ustawy o drogach publicznych.

O ważności zezwolenia mówi również art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, cytowany w uzyskanej decyzji.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Wejherowa w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

 

Podstawa prawna: