KARTA USŁUGI
Gmina Miasta Wejherowa

Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności – handel, rusztowania, ogródki gastronomiczne, inne

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Urząd Miejskie w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo, I piętro, pokój nr 103; tel. 058 677-71-03, 58 677-71-17, fax: 058 677-71-22, e-mail: wigkios@wejherowo.pl

 

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o zajęcie pasa drogowego,
  2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
  3. Projekt sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa drogowego/ projekt organizacji ruchu w rejonie zajęcia pasa drogowego,
  4. Pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej (w przypadku handlu) lub kopia KRS,
  5. Pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót budowlanych w Starostwie Powiatowym,
  6. Pozytywna opinia Miejskiego Konserwatora Zabytków (w strefie objętej ochroną konserwatorską) – jeśli zajęcie pasa drogowego jest związane z remontem elewacji.

 

Sposób załatwienia sprawy:

Urząd wydaje decyzję zezwalającą/odmawiającą zajęcie pasa drogowego na czas określony w decyzji.

W celu zachowania terminów i procedur przewidzianych w KPA, wymaga się, aby wnioski na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót zostały złożone w siedzibie tut. Urzędu w terminie co najmniej 30 dni przed planowanym zajęciem pasa drogowego. Dokumenty należy złożyć w kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Wejherowie: ul. 12 Marca 195 lub wysłać na adres Urzędu.

 

Opłaty:

Opłata za zajęcie pasa drogowego, wyliczona indywidualnie w decyzji na podstawie art. 40 ust. 5 ustawy o drogach publicznych oraz obowiązującej uchwały Rady Miasta Wejherowa (dot. dróg gminnych). 

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Wejherowa w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

 

Podstawa prawna: