KARTA USŁUGI
Gmina Miasta Wejherowa

 

 

KARTA USŁUGI

Gmina Miasta Wejherowa

 

D o d a t e k    m i e s z k a n i o w y

 

Miejsce załatwienia sprawy:

 

Urząd Miasta Wejherowa       

Wydział Spraw Lokalowych
ul. 12 Marca 195
84-200 Wejherowo
 

na parterze w budynku Magistratu przyjmowanie Interesantów:
w poniedziałki od godz. 7.30 do godz. 17.00, od wtorku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30

 

1. Wymagane dokumenty:

 

Wypełniony w oryginale wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, potwierdzony
na stronie 1 przez zarządcę budynku
lub inną osobę uprawnioną do pobierania należności
za lokal mieszkalny, należy złożyć wraz z deklaracją o wysokości dochodów i kompletem dokumentów, na który składają się:

 1. kserokopia tytułu prawnego do zajmowanego lokalu (np. decyzja o przydziale, umowa,
  akt  notarialny, wyciąg z Księgi Wieczystej) - oryginał do wglądu; dla wnioskodawcy,  którego zarządcą jest Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych tytuł prawny potwierdzany jest na druku – wzór nr 1do karty usługi,
 2. dotyczy lokali prywatnych: oryginał oświadczenia w zakresie wyliczenia czynszu obowiązującego w miesiącu poprzedzającym datę składania wniosku  
  – wystawiony  przez Zarządcę lub Właściciela lub inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny – oraz łącznej powierzchni pokoi i kuchni  – dotyczy wzór
  nr 2A do karty usługi;
  w w/w sytuacji dodatkowo oświadczenie
  o oraz o wyposażeniu technicznym lokalu – wzór nr 2B do karty usługi,
 3. zaświadczenie o dochodach za wymagany okres od wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego – oryginał – wzór nr 3 do karty usługi,

4) w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – oświadczenie lub zaświadczenie
o dochodach wystawione przez osobę prowadzącą księgowość (oryginał), a w przypadku braku takiej osoby wystawione przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą - oryginał - wzór nr 4
do karty usługi
 oraz:

      - przedłożenie kserokopii książki przychodów i rozchodów w przypadku rozliczania się   na zasadach ogólnych lub podatku liniowego - oryginał do wglądu, lub zaświadczenie wydane przez Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego;

     - przedłożenie kserokopii ewidencji przychodów w przypadku rozliczania się w formie ryczałtu ewidencjonowanego oraz karty podatkowej -  oryginał do wglądu; oraz zaświadczenie wydane przez Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego;

 1. oświadczenie o dochodach od każdego pełnoletniego  członka gospodarstwa domowego wskazanego we wniosku – oryginał – wzór nr 5 do karty usługi,
 2. potwierdzenie w deklaracji o wysokości dochodu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, czy gospodarstwo domowe korzysta ze świadczeń pomocy społecznej,  świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego opatrzone pieczątką instytucji, pieczątką imienną i podpisem osoby sporządzającej, datą potwierdzenia; jeśli korzystato należy wskazać w jakiej formie i w jakiej wysokości,
 3. emeryci lub renciści przedstawiają oryginał odcinków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kserokopie decyzji potwierdzającej wysokość otrzymywanego świadczenia
  - oryginał do wglądu,
 4. osoby zarejestrowane jako bezrobotne przedstawiają zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości otrzymywanego świadczenia oraz odprowadzonej składki
  na ubezpieczenie zdrowotne – oryginał - lub potwierdzenie w deklaracji o wysokości dochodu przez Powiatowy Urząd Pracy opatrzone pieczątką instytucji, pieczątką imienną
  i podpisem osoby sporządzającej, datą potwierdzenia,
 5. osoby niezatrudnione i niezarejestrowane jako osoby bezrobotne przedstawiają zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, iż nie figurują w rejestrze osób bezrobotnych, chyba że przedstawią zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 10
  – oryginał,
 6. osoby niezatrudnione i niezarejestrowane jako osoby bezrobotne  przedstawiają zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niefigurowaniu w ewidencji z tytułu zatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej,
 7. w przypadku uzyskiwania dochodów z tytułu zatrudnienia i/lub prowadzenia działalności   gospodarczej zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne (druk ZZU) oraz o wysokości podstawy wymiaru składek (druk US-7),
 8. kserokopia dokumentu potwierdzającego wielkość posiadanego gospodarstwa rolnego
  i dowodów opłaconej składki do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
  – oryginały do wglądu; jeśli nie dotyczy – oświadczenie o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego – oryginał – wzór nr 6 do karty usługi,
 9. dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych/wypłacanych alimentów (np. kserokopia wyroku sądowego i oryginał do wglądu/ kserokopia ugody sądowej itp. i oryginał do wglądu; każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość alimentów; oryginał zaświadczenia od komornika o bezskutecznej egzekucji; oświadczenie matki małoletniego dziecka o wysokości otrzymanych na nie alimentów) – wzór nr 5 do karty usługi;
 10. osoby uczące się, które ukończyły 18 r.ż. przedstawiają zaświadczenie ze szkoły/uczelni
  o kontynuacji nauki – oryginał,
 11. osoby uczące się przedstawiają zaświadczenie o wysokości przyznanego stypendium socjalnego/ specjalnego dla osób niepełnosprawnych/zapomogi/stypendium rektora
  dla najlepszych studentów  – oryginał, jeśli nie dotyczy - oświadczenie w oryginale
  od osoby lub prawnego opiekuna o niekorzystaniu z stypendium socjalnego świadczeń pomocy materialnej w formie stypendium socjalnego/ specjalnego dla osób niepełnosprawnych/ zapomogi/stypendium rektora dla najlepszych studentów - wzór nr 7
  do karty usługi,
 12. dowód osobisty wnioskodawcy do wglądu,
 13. dotyczy pkt 6 lit. b wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego: w przypadku jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju  - kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności – oryginał do wglądu,
 14. każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów gospodarstwa domowego,
 15. każdy inny dokument mający wpływ na przyznanie dodatku mieszkaniowego.

 

2. W przypadku domów jednorodzinnych dodatkowo kserokopie, a oryginały do wglądu:

 1. rachunków za wywóz nieczystości płynnych i stałych,
 2. rachunków za co, wodę.

 

3. Wszystkie zaświadczenia i oświadczenia winny obejmować okres trzech ostatnich miesięcy  poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
 

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do dodatku mieszkaniowego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu. 

 

4. Sposób załatwienia sprawy:

Kompletny wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy złożyć do Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego w Wejherowie, na parterze budynku,  przy ul. 12 Marca 195, w poniedziałki od godz. 7.30 do godz. 17.00

oraz od wtorku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30;

 

5. Opłaty: wniosek nie wymaga opłaty skarbowej

 

6. Czas załatwienia sprawy:

 

Zgodnie z Ustawą o dodatkach mieszkaniowych - dodatek mieszkaniowy przyznaje
się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

 

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego niezwłocznie; nie później niż w ciągu miesiąca, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego lub nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania w sprawach szczególnie skomplikowanych.

 

7. Inne informacje:

 

Warunkiem uzyskania dodatku mieszkaniowego jest posiadanie tytułu prawnego
do zajmowanego lokalu oraz zachowaną normę powierzchni użytkowej lokalu w zależności od ilości zamieszkujących osób:          
1 osoba - 35m2           
2 osoby - 40m2          
3 osoby - 45m2          
4 osoby - 55m2          
5 osób -   65m2          
6 osób -  70m2, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywna powierzchnię tego lokalu o 5m2.
 

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwana w oddzielnym pokoju.

O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 573).                                                  
                                  
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego
nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:

1) 30% albo

2) 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.
 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc  złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekroczył w gospodarstwie jednoosobowym 40% a w gospodarstwie wieloosobowym 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, z uwzględnieniem, że jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od wyżej wskazanego, a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

 

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania decyzji.

Upoważniony pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy może żądać
od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenia o stanie majątkowym, zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych:

 1. ruchomości i nieruchomości;
 2. zasobów pieniężnych.

Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

 

Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości. Należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji. Wypłatę dodatku mieszkaniowego w skorygowanej wysokości wstrzymuje się do czasu wyegzekwowania należności.

 

Osoba korzystająca z dodatku mieszkaniowego jest obowiązana przechowywać dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wykazanych w deklaracji, przez okres 3 lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu tego dodatku.

 

8. Tryb odwoławczy:

 

Wnioskodawcy przysługuje tryb odwoławczy zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego. Termin na wniesienie odwołania 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

9. Podstawa prawna:

 

1)  Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (j.t. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 735),

2) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (j.t. Dz. U. z 2019 r.,
poz.  2133 oraz Dz. U. z 2021 r., poz. 11),         

3) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy
i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2013 r. poz. 589).

 

10. Druki:

1) Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z deklaracją o wysokości dochodów
2) Potwierdzenie tytułu prawnego wnioskodawcy, którego zarządcą jest WZNK – wzór nr 1do karty usługi
3) Wyliczenie czynszu od właściciela prywatnego – wzór nr 2 do karty usługi
4) Zaświadczenie o dochodach dla osób zatrudnionych – wzór nr 3 do karty usługi
5) Oświadczenie o dochodach z działalności gospodarczej – wzór nr 4 do karty usługi
6) Oświadczenie o sytuacji finansowej w okresie pełnych 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku – wzór nr 5 do karty usługi
7) Oświadczenie o posiadaniu/nieposiadaniu gospodarstwa rolnego – wzór nr 6 do karty usługi
8) Oświadczenie dotyczące stypendium - wzór nr 7 do karty usługi.