KARTA USŁUGI
Gmina Miasta Wejherowa

KARTA USŁUGI

Gmina Miasta Wejherowa

 

Wynajęcie lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Miasta Wejherowa (komunalnego)

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta Wejherowa

Wydział Spraw Lokalowych

ul. 12 Marca 195

84-200 Wejherowo

Przyjmowanie Interesantów na parterze w budynku Magistratu:

w poniedziałki od godz. 7.30 do godz. 17.00

od wtorku do czwartku od godz. 7.30 do godz. 15.30

w piątki od godz. 7.30 do godz. 14.00

1. Wymagane dokumenty:

Wypełniony w oryginale wniosek o wynajęcie lokalu mieszkalnego wraz z kompletem dokumentów,

na który składają się:

1) Zaświadczenie o dochodach członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy zgłoszonych

do wspólnego zamieszkiwania uzyskanych w okresie pełnych trzech miesięcy kalendarzowych

poprzedzających datę złożenia wniosku tj.:

a) zaświadczenie o dochodach za wymagany okres od wszystkich członków gospodarstwa

domowego, którzy uzyskali dochód – oryginał - załącznik nr 1 do wniosku

o wynajęcie lokalu mieszkalnego;

b) emeryci lub renciści przedstawiają oryginał zaświadczenia z Zakładów Emerytalno-Rentowych

(np.: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Zakładu Emerytalno - Rentowego MSWiA;

Wojskowego Biura Emerytalnego, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego itp.)

o wysokości otrzymanych świadczeń, lub kserokopie odcinków, kserokopie decyzji

potwierdzającej wysokość otrzymanego świadczenia - oryginał do wglądu;

c) w przypadku osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych,

funduszu alimentacyjnego należy przedstawić zaświadczenie potwierdzające wysokość

otrzymanej pomocy za wymagany okres lub zaświadczenie o niekorzystaniu z pomocy

odpowiednio z Ośrodka Pomocy Społecznej/Ośrodka Pomocy Rodzinie;

d) w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – oświadczenie lub zaświadczenie

o dochodach wystawione przez osobę prowadzącą księgowość (oryginał), a w przypadku braku

takiej osoby wystawione przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą - oryginał - załącznik

nr 3 do karty usługi oraz:

- przedłożenie kserokopii książki przychodów i rozchodów w przypadku rozliczania się

na zasadach ogólnych lub podatku liniowego - oryginał do wglądu; lub zaświadczenie

wydane przez Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego,

- przedłożenie kserokopii ewidencji przychodów w przypadku rozliczania się w formie ryczałtu

ewidencjonowanego oraz karty podatkowej - oryginał do wglądu; oraz zaświadczenie wydane

przez Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego;

e) oświadczenie o dochodach uzyskanych w okresie pełnych trzech miesięcy kalendarzowych

poprzedzających datę złożenia wniosku od każdego pełnoletniego członka gospodarstwa

domowego wskazanego we wniosku – oryginał – załącznik nr 2 do wniosku o wynajęcie lokalu

mieszkalnego;

f) w przypadku osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy zaświadczenie o wysokości

otrzymanego świadczenia oraz odprowadzonej składki na ubezpieczenie zdrowotne

– oryginał;

g) osoby niezatrudnione i niezarejestrowane jako osoby bezrobotne przedstawiają zaświadczenie

z Powiatowego Urzędu Pracy, iż nie figurują w rejestrze osób bezrobotnych, chyba

że przedstawią zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1) pkt. h – oryginał;

h) osoby niezatrudnione i niezarejestrowane jako osoby bezrobotne przedstawiają zaświadczenie

z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niefigurowaniu w ewidencji z tytułu zatrudnienia

i prowadzenia działalności gospodarczej;

i) w przypadku uzyskania dochodów z tytułu zatrudnienia i/lub prowadzenia działalności

gospodarczej zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości podstawy

wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne oraz o wysokości odprowadzonych składek

na ubezpieczenie zdrowotne,

j) dokument potwierdzający wysokość otrzymanych/wypłaconych alimentów (np. kserokopia

wyroku sądowego, ugody sądowej itp. - oryginał do wglądu; każdy inny dokument mogący

potwierdzić wysokość alimentów; oryginał zaświadczenia od komornika o bezskutecznej

egzekucji; oświadczenie matki małoletniego dziecka o wysokości otrzymanych na nie

alimentów) – załącznik nr 2 do wniosku o wynajęcie lokalu mieszkalnego;

k) osoby uczące się, które ukończyły 18 r.ż. przedstawiają zaświadczenie ze szkoły/uczelni

o kontynuacji nauki – oryginał;

l) osoby uczące się przedstawiają zaświadczenie o wysokości przyznanego stypendium socjalnego/

specjalnego dla osób niepełnosprawnych/zapomogi/stypendium rektora dla najlepszych

studentów – oryginał, jeśli nie dotyczy - oświadczenie w oryginale od osoby lub prawnego

opiekuna o niekorzystaniu z stypendium socjalnego świadczeń pomocy materialnej w formie

stypendium socjalnego/ specjalnego dla osób niepełnosprawnych/zapomogi/stypendium rektora

dla najlepszych studentów – załącznik nr 6 do wniosku o wynajęcie lokalu mieszkalnego;

ł) kserokopia dokumentu potwierdzającego wielkość posiadanego gospodarstwa rolnego i dowodów

opłaconej składki do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – oryginał do wglądu; jeśli

nie dotyczy - oświadczenie o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego – oryginał – załącznik nr 7

do wniosku o wynajęcie lokalu mieszkalnego;

m) każdy inny dokument potwierdzający wysokość dochodów uzyskanych w wymaganym okresie

przez gospodarstwo domowe;

2) Zaświadczenia z urzędów miasta/gmin potwierdzające miejsca zameldowania wnioskodawcy

i członków jego gospodarstwa domowego wraz z wykazem wszystkich osób zameldowanych

w lokalu i datą zameldowania – dotyczy osób, które nie posiadały meldunku w mieście Wejherowo;

3) Zaświadczenia zarządcy (administratora) lokalu, w którym zameldowany jest wnioskodawca

i członkowie jego gospodarstwa domowego informujące, komu przysługuje tytuł prawny do tego

lokalu, jaka jest struktura lokalu, jaka jest jego powierzchnia użytkowa i powierzchnia pokoi oraz

wykaz osób zgłoszonych do opłat czynszowych, w przypadku, gdy dane te nie zostały potwierdzone

we wniosku, o którym mowa wyżej;

4) Dokumenty potwierdzające stan cywilny wnioskodawcy i osób zgłoszonych do wspólnego

zamieszkiwania (np. akt urodzenia dziecka, akt zawarcia związku małżeńskiego, wyrok rozwodowy)

– dotyczy osób, które nie posiadały meldunku w mieście Wejherowo;

5) Oświadczenie wnioskodawcy, jego małżonka oraz innych osób zgłoszonych do wspólnego

zamieszkiwania o posiadanych tytułach prawnych – załącznik nr 4 do wniosku o wynajęcie lokalu

mieszkalnego;

6) W przypadku małżonków zameldowanych w różnych lokalach mieszkalnych, wnioskodawca

zobowiązany jest przedstawić dodatkowo wszystkie dokumenty potwierdzające warunki

mieszkaniowe współmałżonka analogicznie jak wnioskodawcy w pkt 2) i 3);

7) W przypadku osób bez stałego zameldowania należy przedłożyć informację/zaświadczenie

o ostatnim miejscu zameldowania oraz oświadczenie wnioskodawcy o przyczynie pozbawienia

możliwości przebywania w lokalu - załącznik nr 5 do wniosku o wynajęcie lokalu mieszkalnego;

8) W przypadku lokatorów lub byłych lokatorów zamieszkujących w budynkach prywatnych należy

przedstawić wypowiedzenie umowy najmu oraz udokumentowaną wysokość ponoszonych opłat

czynszowych;

9) Oświadczenie do wniosku o wynajęcie lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Miasta Wejherowa

składane przez wnioskodawcę i każdego pełnoletniego członka gospodarstwa domowego

wnioskodawcy o tytułach prawnych do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej

miejscowości - załącznik nr 8 do wniosku o wynajęcie lokalu mieszkalnego;

10) Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności – oryginał do wglądu;

11) Dodatkowo inne dokumenty mające wpływ na rozpatrzenie wniosku;

12) Dowód osobisty – do wglądu.

2. Tryb załatwienia wniosków o wynajęcie lokalu mieszkalnego:

Kompletny wniosek o wynajęcie lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Miasta Wejherowa należy złożyć

w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, na parterze budynku, przy ul. 12 Marca 195,

w poniedziałki od godz. 7.30 do godz. 17.00

od wtorku do czwartku od godz. 7.30 do godz. 15.30

w piątki od godz. 7.30 do godz. 14.00

po przeanalizowaniu i weryfikacji, Kierownik Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego lub

upoważniony przez niego pracownik tego Wydziału przedstawia do oceny Zespołowi

ds. Mieszkaniowych;

dokumentacji potwierdzającej posiadane tytuły prawne do lokali, oświadczeń i dokumentacji wydanej

przez podmioty potwierdzające wysokość dochodów uzyskiwanych przez wnioskodawcę i inne osoby

zgłoszone we wniosku do wspólnego zamieszkiwania), potwierdzenie w nich nieprawdy, odmowa

złożenia oświadczeń bądź dokumentów umożliwiających przeprowadzenie analizy, jak również

informacje uzyskane w toku analizy mogą stanowić podstawę odmowy zakwalifikowania wniosku;

na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego stanowi podstawę do odmowy zawarcia umowy;

uzyskanych przez wnioskodawcę oraz członków jego gospodarstwa domowego w wyznaczonym

terminie stanowi podstawę odmowy realizacji złożonego wniosku;

do ich uzupełnienia, pozostawiane są bez rozpatrzenia.

3. Opłaty: wniosek nie wymaga opłaty skarbowej.

4. Termin odpowiedzi: do 3 miesięcy.

5. Inne informacje:

1. Umowę najmu lokalu mieszkalnego zawiera się na czas nieoznaczony, z wyjątkiem umowy najmu

socjalnego lokalu oraz w sytuacji, gdy zawarcia umowy najmu na czas oznaczony żąda lokator;

2. Umowa najmu lokalu mieszkalnego może być zawarta z osobą, która nie posiada tytułu prawnego

do innego lokalu oraz spełnia kryteria określone w Uchwale Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta

Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń zmieniona

Uchwałą Nr VIIIk/XVIII/246/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 16 czerwca 2020 r. o zmianie

uchwały nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz

tymczasowych pomieszczeń, Uchwałą Nr VIIIk/XXVII/378/2021 Rady Miasta Wejherowa

z dnia 16 sierpnia 2021 r. o zmianie uchwały nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia

17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego

zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń oraz Uchwałą

Nr VIIIk/XXXVII/525/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 listopada 2022 r. o zmianie uchwały

nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz

tymczasowych pomieszczeń;

3. W trakcie postępowania organ może zażądać dodatkowych dokumentów niezbędnych

do rozpatrzenia wniosku o wynajęcie lokalu mieszkalnego;

4. Wysokość dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy poświadcza pracodawca, Ośrodek

Pomocy Społecznej, Ośrodek Pomocy Rodzinie, Zakład Emerytalno-Rentowy (np.: Zakład

Ubezpieczeń Społecznych, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA; Wojskowe Biuro Emerytalne,

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego itp.), Powiatowy Urząd Pracy i Urząd Skarbowy;

5. W przypadku, gdy okoliczności mające wpływ na prawo do wynajęcia lokalu mieszkalnego

wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, organ może domagać się takiego

dokumentu;

6. Umowa najmu lokalu mieszkalnego może być wypowiedziana, jeżeli najemca uzyskał tytuł prawny

do innego lokalu;

7. Wnioskodawca bezwzględnie zobowiązany jest, bez wezwania z urzędu, do pisemnego

niezwłocznego, ale nie później niż w terminie 30 dni poinformowania o każdej zmianie w sytuacji

dochodowej lub/i mieszkaniowej lub/i rodzinnej osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania.

6. Tryb odwoławczy: brak

7. Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy

o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 725);

2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 2021

z późn. zm.);

3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 z późn. zm);

4. Uchwała Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz

tymczasowych pomieszczeń zmieniona Uchwałą Nr VIIIk/XVIII/246/2020 Rady Miasta Wejherowa

z dnia 16 czerwca 2020 r. o zmianie uchwały nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia

17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego

zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń, Uchwałą

Nr VIIIk/XXVII/378/2021 Rady Miasta Wejherowa z dnia 16 sierpnia 2021 r. o zmianie uchwały

nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz

tymczasowych pomieszczeń oraz Uchwałą Nr VIIIk/XXXVII/525/2022 Rady Miasta Wejherowa

z dnia 15 listopada 2022 r. o zmianie uchwały nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa

z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń.

8. Druki:

1. Wniosek o wynajęcie lokalu mieszkalnego

2. Zaświadczenia o dochodach – załącznik nr 1 do wniosku o wynajęcie lokalu mieszkalnego

3. Oświadczenie o dochodach – załącznik nr 2 do wniosku o wynajęcie lokalu mieszkalnego

4. Zaświadczenie o dochodach osób prowadzących działalność gospodarczą – załącznik nr 3

do wniosku o wynajęcie lokalu mieszkalnego

5. Oświadczenie o tytułach prawnych – załącznik nr 4 do wniosku o wynajęcie lokalu mieszkalnego

6. Oświadczenie osoby nieposiadającej stałego miejsca zamieszkania/zameldowania - załącznik nr 5

do wniosku o wynajęcie lokalu mieszkalnego

7. Oświadczenie dotyczące stypendium – załącznik nr 6 do wniosku o wynajęcie lokalu mieszkalnego

8. Oświadczenie o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego – załącznik nr 7 do wniosku o wynajęcie lokalu

mieszkalnego

9. Oświadczenie o tytułach prawnych do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej

miejscowości - załącznik nr 8 do wniosku o wynajęcie lokalu mieszkalnego.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA