KARTA USŁUGI
Gmina Miasta Wejherowa

 

Wynajęcie lokalu z zawarciem umowy najmu socjalnego lokalu
z zasobu Gminy Miasta Wejherowa

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta Wejherowa

Wydział Spraw Lokalowych

ul. 12 Marca 195

84-200 Wejherowo

Przyjmowanie Interesantów na parterze w budynku Magistratu:

w poniedziałki od godz. 7.30 do godz. 17.00

od wtorku do czwartku od godz. 7.30 do godz. 15.30

w piątki od godz. 7.30 do godz. 14.00

1. Wymagane dokumenty:

Wypełniony w oryginale wniosek o wynajęcie lokalu mieszkalnego z zawarciem umowy najmu socjalnego

lokalu wraz z kompletem dokumentów, na który składają się:

1) W przypadku złożenia wniosku o wynajęcie lokalu mieszkalnego z zawarciem umowy najmu socjalnego

lokalu ze względu na wyrok sądu orzekający eksmisję z zajmowanego lokalu mieszkalnego należy

przedstawić prawomocny wyrok sądu orzekający eksmisję wraz z uprawnieniem do otrzymania

socjalnego lokalu – oryginał do wglądu;

2) Zaświadczenie o dochodach członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy zgłoszonych

do wspólnego zamieszkiwania uzyskanych w okresie pełnych trzech miesięcy kalendarzowych

poprzedzających datę złożenia wniosku tj.:

a) zaświadczenie o dochodach za wymagany okres od wszystkich członków gospodarstwa domowego,

którzy uzyskali dochód - oryginał – załącznik nr 1 do wniosku o wynajęcie lokalu mieszkalnego;

b) emeryci lub renciści przedstawiają oryginał zaświadczenia z Zakładów Emerytalno-Rentowych

(np.: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Zakładu Emerytalno - Rentowego MSWiA; Wojskowego

Biura Emerytalnego, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego itp.) o wysokości otrzymanych

świadczeń, lub kserokopie odcinków, kserokopie decyzji potwierdzającej wysokość otrzymanego

świadczenia - oryginał do wglądu;

c) w przypadku osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu

alimentacyjnego należy przedstawić zaświadczenie potwierdzające wysokość otrzymanej pomocy za

wymagany okres lub zaświadczenie o niekorzystaniu z pomocy odpowiednio z Ośrodka Pomocy

Społecznej/Ośrodka Pomocy Rodzinie;

d) w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – oświadczenie lub zaświadczenie

o dochodach wystawione przez osobę prowadzącą księgowość (oryginał), a w przypadku braku takiej

osoby wystawione przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą – oryginał - załącznik nr 3

do karty usługi, oraz:

- przedłożenie przedłożenie kserokopii książki przychodów i rozchodów w przypadku rozliczania

się na zasadach ogólnych lub podatku liniowego - oryginał do wglądu; lub zaświadczenie wydane

przez Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego;

- przedłożenie kserokopii ewidencji przychodów w przypadku rozliczania się w formie ryczałtu

ewidencjonowanego oraz karty podatkowej - oryginał do wglądu; oraz zaświadczenie wydane

przez Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego;

e) oświadczenie o dochodach uzyskanych w okresie pełnych trzech miesięcy kalendarzowych

poprzedzających datę złożenia wniosku od każdego pełnoletniego członka gospodarstwa domowego

wskazanego we wniosku – załącznik nr 2 do wniosku o wynajęcie lokalu mieszkalnego;

f) w przypadku osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy zaświadczenie o wysokości

otrzymywanego świadczenia oraz odprowadzonej składki na ubezpieczenie zdrowotne oryginał;

g) osoby niezatrudnione i niezarejestrowane jako osoby bezrobotne przedstawiają zaświadczenie

z Powiatowego Urzędu Pracy, iż nie figurują w rejestrze osób bezrobotnych, chyba że przedstawią

zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2) pkt. h – oryginał;

h) osoby niezatrudnione i niezarejestrowane jako osoby bezrobotne przedstawiają zaświadczenie

z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niefigurowaniu w ewidencji z tytułu zatrudnienia

i prowadzenia działalności gospodarczej;

i) w przypadku uzyskiwania dochodów dochodów z tytułu zatrudnienia i/lub prowadzenia

działalności gospodarczej zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości podstawy

wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne oraz o wysokości odprowadzonych składek

na ubezpieczenie zdrowotne;

j) dokument potwierdzający wysokość otrzymanych/wypłaconych alimentów (np. kserokopia wyroku

sądowego i oryginał do wglądu/ kserokopia ugody sądowej itp. i oryginał do wglądu; każdy inny

dokument mogący potwierdzić wysokość alimentów; oryginał zaświadczenia od komornika

o bezskutecznej egzekucji; oświadczenie matki małoletniego dziecka o wysokości otrzymanych na nie

alimentów) – załącznik nr 2 do wniosku o wynajęcie lokalu mieszkalnego;

k) osoby uczące się, które ukończyły 18 r.ż. przedstawiają zaświadczenie ze szkoły/uczelni

o kontynuacji nauki – oryginał;

l) osoby uczące się przedstawiają zaświadczenie o wysokości przyznanego stypendium socjalnego/

specjalnego dla osób niepełnosprawnych/zapomogi/stypendium rektora dla najlepszych studentów

- oryginał, jeśli nie dotyczy - oświadczenie w oryginale od osoby lub prawnego opiekuna

o niekorzystaniu z stypendium socjalnego świadczeń pomocy materialnej w formie stypendium

socjalnego/ specjalnego dla osób niepełnosprawnych/ zapomogi/stypendium rektora dla najlepszych

studentów – załącznik nr 6 do wniosku o wynajęcie lokalu mieszkalnego;

m) kserokopia dokumentu potwierdzającego wielkość posiadanego gospodarstwa rolnego i dowodów

opłaconej składki do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – oryginał do wglądu; jeśli nie

dotyczy - oświadczenie o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego o treści jak w treści oświadczenia we

wniosku – oryginał – załącznik nr 7 do wniosku o wynajęcie lokalu mieszkalnego;

n) każdy inny dokument potwierdzający wysokość dochodów uzyskanych w wymaganym okresie przez

gospodarstwo domowe;

3) Zaświadczenia z urzędów miasta/gmin potwierdzające miejsca zameldowania wnioskodawcy i członków

jego gospodarstwa domowego wraz z wykazem wszystkich osób zameldowanych w lokalu i datą

zameldowania – dotyczy osób, które nie posiadały meldunku w mieście Wejherowo;

4) Zaświadczenia zarządcy (administratora) lokalu, w którym zameldowany jest wnioskodawca

i członkowie jego gospodarstwa domowego informujące, komu przysługuje tytuł prawny do tego lokalu,

jaka jest struktura lokalu, jaka jest jego powierzchnia użytkowa i powierzchnia pokoi oraz wykaz osób

zgłoszonych do opłat czynszowych, w przypadku, gdy dane te nie zostały potwierdzone we wniosku,

o którym mowa wyżej;

5) Dokumenty potwierdzające stan cywilny wnioskodawcy i osób zgłoszonych do wspólnego

zamieszkiwania (np. akt urodzenia dziecka, akt zawarcia związku małżeńskiego, wyrok rozwodowy)|

– dotyczy osób, które nie posiadały meldunku w mieście Wejherowo;

6) Oświadczenie wnioskodawcy, jego małżonka oraz innych osób zgłoszonych do wspólnego

zamieszkiwania, o posiadanych tytułach prawnych – załącznik nr 4 do wniosku o wynajęcie lokalu

mieszkalnego;

7) W przypadku małżonków zameldowanych w różnych lokalach mieszkalnych, wnioskodawca

zobowiązany jest przedstawić dodatkowo wszystkie dokumenty potwierdzające warunki mieszkaniowe

współmałżonka analogicznie jak wnioskodawcy w pkt 3) i 4);

8) W przypadku osób bez stałego zameldowania należy przedłożyć informację/zaświadczenie o ostatnim

miejscu zameldowania oraz oświadczenie wnioskodawcy o przyczynie pozbawienia możliwości

przebywania w lokalu - załącznik nr 5 do wniosku o wynajęcie lokalu mieszkalnego;

9) W przypadku lokatorów lub byłych lokatorów zamieszkujących w budynkach prywatnych należy

przedstawić wypowiedzenie umowy najmu oraz udokumentowaną wysokość ponoszonych opłat

czynszowych;

10) Oświadczenie do wniosku o wynajęcie lokalu z zawarciem umowy najmu socjalnego lokalu z zasobu

Gminy Miasta Wejherowa składane przez wnioskodawcę i każdego pełnoletniego członka gospodarstwa

domowego wnioskodawcy o tytułach prawnych do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej

miejscowości - załącznik nr 8 do wniosku o wynajęcie lokalu mieszkalnego;

11) Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności – oryginał do wglądu;

12) Dodatkowo inne dokumenty mające wpływ na rozpatrzenie wniosku;

13) Dowód osobisty – do wglądu.

2. Tryb załatwienia wniosków o wynajęcie lokalu z zawarciem umowy najmu socjalnego lokalu:

Kompletny wniosek o wynajęcie lokalu z zawarciem umowy najmu socjalnego lokalu z zasobu Gminy

Miasta Wejherowa należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, na parterze

budynku, przy ul. 12 Marca 195

w poniedziałki od godz. 7.30 do godz. 17.00

od wtorku do czwartku od godz. 7.30 do godz. 15.30

w piątki od godz. 7.30 do godz. 14.00

po przeanalizowaniu i weryfikacji, Kierownik Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego lub

upoważniony przez niego pracownik tego Wydziału przedstawia do oceny Zespołowi

ds. Mieszkaniowych;

dokumentacji potwierdzającej posiadane tytułu prawne do lokali, oświadczeń i dokumentacji wydanej

przez podmioty potwierdzające wysokość dochodów uzyskiwanych przez wnioskodawcę i inne osoby

zgłoszone we wniosku do wspólnego zamieszkiwania), potwierdzenie w nich nieprawdy, odmowa

złożenia oświadczeń bądź dokumentów umożliwiających przeprowadzenie analizy, jak również

informacje uzyskane w toku analizy mogą stanowić podstawę odmowy zakwalifikowania wniosku;

na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego stanowi podstawę do odmowy zawarcia umowy;

wniosku;

uzyskanych przez wnioskodawcę oraz członków jego gospodarstwa domowego w wyznaczonym

terminie stanowi podstawę odmowy realizacji złożonego wniosku;

do ich uzupełnienia, pozostawiane są bez rozpatrzenia.

3. Opłaty: wniosek nie wymaga opłaty skarbowej.

4. Termin odpowiedzi na wniosek: do 3 miesięcy.

5. Inne informacje:

1. Umowę najmu socjalnego lokalu zawiera się na czas oznaczony.

2. O zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu w związku z prawomocnym wyrokiem sądu orzekającym

eksmisję wraz z uprawnieniem do otrzymania lokalu socjalnego występuje wierzyciel (właściciel)

przedkładając przedmiotowy wyrok.

3. Umowa najmu socjalnego lokalu może być zawarta z osobą, która nie posiada tytułu prawnego

do lokalu oraz spełnia kryteria określone w Uchwale nr Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta

Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń zmienionej

Uchwałą Nr VIIIk/XVIII/246/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 16 czerwca 2020 r. o zmianie

uchwały nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz

tymczasowych pomieszczeń, Uchwałą Nr VIIIk/XXVII/378/2021 Rady Miasta Wejherowa z dnia

16 sierpnia 2021 r. o zmianie uchwały nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca

2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń oraz Uchwałą Nr VIIIk/XXXVII/525/2022 Rady

Miasta Wejherowa z dnia 15 listopada 2022 r. o zmianie uchwały nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta

Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń;

4. Wysokość dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy poświadcza pracodawca, Ośrodek

Pomocy Społecznej, Ośrodek Pomocy Rodzinie, Zakład Emerytalno-Rentowy (np.: Zakład

Ubezpieczeń Społecznych, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA; Wojskowe Biuro Emerytalne, Kasa

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego itp.), Powiatowy Urząd Pracy i Urząd Skarbowy.

5. Po upływie okresu najmu socjalnego lokalu z dotychczasowym najemcą tego lokalu można zawrzeć

nową umowę najmu socjalnego tego lokalu lub innego lokalu na czas oznaczony – w przypadku nadal

utrzymującej się szczególnie trudnej sytuacji życiowej dotychczasowego najemcy oraz przy spełnianiu

kryterium dochodowego. Zawarcie umowy na tych zasadach może nastąpić pod warunkiem,

że dotychczasowy najemca nie zalega z opłatami za korzystanie z lokalu, przy czym warunek ten

uważa się za spełniony również w przypadku występowania zaległości, jeśli zostało podpisane i jest

zrealizowane porozumienie o spłacie zadłużenia co najmniej w 1 ilości spłaconych rat.

6. Umowę najmu socjalnego lokalu można zawrzeć na kolejny okres również z osobami, którym

wypowiedziano umowę najmu na podstawie art. 11 ust. 2 pkt. 2 ustawy gdy przyczyną rozwiązania

stosunku prawnego było zadłużenie spowodowane pogorszeniem sytuacji materialnej najemcy,

dopuszcza się ponowne zawarcie umowy najmu, której przedmiotem będzie ten sam lub inny lokal

o mniejszej powierzchni, jeżeli spełnione są łącznie warunki:

1) osoba ta nieprzerwanie zamieszkuje w tym lokalu;

2) ustała przyczyna, z powodu której została rozwiązana umowa najmu, przy czym warunek ten uważa

się za spełniony również w przypadku, jeśli jest podpisane oraz zrealizowane porozumienie o spłacie

zadłużenia co najmniej w 1/2 ilości spłaconych rat;

3) spełnia kryteria dochodowe.

7. W przypadku zaistnienia sytuacji wyjątkowych (np. katastrofa budowlana, pożar oraz inne zdarzenia

losowe - § 7 ust. 2 w/wym Uchwały) istnieje możliwość ubiegania się o wynajęcie lokalu z zawarciem

umowy najmu socjalnego lokalu bez konieczności spełnienia kryterium dochodowego.

8. W przypadku, gdy okoliczności mające wpływ na prawo do wynajęcia lokalu mieszkalnego wymagają

potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, organ może domagać się takiego dokumentu.

9. Umowa najmu socjalnego lokalu może być wypowiedziana, jeżeli najemca uzyskał tytuł prawny

do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości.

10. Wnioskodawca bezwzględnie zobowiązany jest, bez wezwania z urzędu, do pisemnego niezwłocznego,

ale nie później niż w terminie 30 dni poinformowania o każdej zmianie w sytuacji dochodowej lub/i

mieszkaniowej lub/i rodzinnej osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania.

6. Tryb odwoławczy: brak

7. Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy

o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 725);

2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 2021

z późn. zm.);

3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 z późn. zm);

4. Uchwała Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz

tymczasowych pomieszczeń zmieniona Uchwałą Nr VIIIk/XVIII/246/2020 Rady Miasta Wejherowa

z dnia 16 czerwca 2020 r. o zmianie uchwały nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia

17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego

zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń, Uchwałą

Nr VIIIk/XXVII/378/2021 Rady Miasta Wejherowa z dnia 16 sierpnia 2021 r. o zmianie uchwały

nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz

tymczasowych pomieszczeń oraz Uchwałą Nr VIIIk/XXXVII/525/2022 Rady Miasta Wejherowa

z dnia 15 listopada 2022 r. o zmianie uchwały nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa

z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń.

8. Druki:

1. Wniosek o wynajęcie lokalu mieszkalnego.

2. Zaświadczenie o dochodach – załącznik nr 1 do wniosku o wynajęcie lokalu mieszkalnego

3. Oświadczenia o dochodach – załącznik nr 2 do wniosku o wynajęcie lokalu mieszkalnego

4. Zaświadczenie o dochodach osób prowadzących działalność gospodarczą – załącznik nr 3 do wniosku

o wynajęcie lokalu mieszkalnego

5. Oświadczenie o tytułach prawnych – załącznik nr 4 do wniosku o wynajęcie lokalu mieszkalnego

6. Oświadczenie osoby nieposiadającej stałego miejsca zamieszkania/zameldowania - załącznik nr 5 do wniosku

o wynajęcie lokalu mieszkalnego

7. Oświadczenie dotyczące stypendium – załącznik nr 6 do wniosku o wynajęcie lokalu mieszkalnego

8. Oświadczenie o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego – załącznik nr 7 do wniosku o wynajęcie lokalu

mieszkalnego

9. Oświadczenie o tytułach prawnych do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości

- załącznik nr 8 do wniosku o wynajęcie lokalu mieszkalnego.

 

DRUKI DO POBRANIA