KARTA USŁUGI
Gmina Miasta Wejherowa

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki, 84-200 Wejherowo, ul. 12 Marca 195,
II piętro, pokój nr 217, 222; tel. (0-58) 677-71-43, 677-71-21, 677-71-75, 677-71-55, 677-71-54;

Fax: (0-58) 677-71-42, e-mail: wgniu@um.wejherowo.pl, urbanistyka@um.wejherowo.pl


 

Podmioty uprawnione do uzyskania wypisu i wyrysu:

Każdy ma prawo wglądu do studium lub planu miejscowego oraz otrzymania z nich wypisów
i wyrysów. (art. 30 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku, Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.)


 

Wymagane dokumenty:

Wniosek (gotowy formularz) – do pobrania:

- w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki, ul. 12 Marca 195 – II piętro, pokój nr 217 lub 222 lub w Kancelarii Ogólnej, ul. 12 Marca 195 – parter,

- ze strony internetowej: http://eboi.wejherowo.pl/

Dokumenty należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego: ul. 12 Marca 195 (parter) albo wysłać pocztą na adres Urzędu lub faxem: (0-58) 677-71-42.


 

Sposób załatwienia sprawy:

Kserokopie wypisu i wyrysu z obowiązującego planu miejscowego Wydział potwierdza za zgodność jako akt prawa miejscowego.


 

Opłaty:

W zależności od zakresu opracowania

· od wypisu:

do 5 stron - 30 zł

powyżej 5 stron - 50 zł

· od wyrysu:

za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 -20 zł

Za komplet dokumentów - nie więcej niż 200 zł


 

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od daty wpływu wniosku


 

Tryb odwoławczy:

Brak


 

Pozostałe informacje:


 

Podstawa prawna: