KARTA USŁUGI
Gmina Miasta Wejherowa

KARTA USŁUGI

Gmina Miasta Wejherowa

Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

 

Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. 12 Marca 195, Wejherowo, tel. 58 677 71 03.

Podmioty uprawnione: przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub/i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych (wniosek, załącznik nr 1 i załącznik nr 2 dostępne na miejscu w ww. wydziale, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego: ul. 12 Marca 195, a także na stronie www.bip.wejherowo.pl);

 2. załącznik nr 1 - wykaz pojazdów do opróżniania zbiorników bezodpływowych lub/i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych i oświadczenia przedsiębiorcy;

 3. załącznik nr 2 dot. bazy transportowej;

 4. udokumentowanie prawa do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi (kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów - obie strony, umowa dzierżawy);

 5. tytuł prawny do bazy transportowej;

 6. kserokopia umowy (w przypadku korzystania z usług innego podmiotu) na mycie, dezynfekcje pojazdów asenizacyjnych;

 7. kserokopia umowy (w przypadku korzystania z usług innego podmiotu) na konserwację i naprawę pojazdów asenizacyjnych;

 8. kserokopia REGON;

 9. kserokopia NIP;

 10. udokumentowanie gotowości odbioru nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych przez stację zlewną;

 11. udokumentowanie gotowości odbioru nieczystości ciekłych pochodzących z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków przez stację zlewną;

 12. zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych;

 13. zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne;

 14. dowód zapłaty opłaty skarbowej,

 15. w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika przedsiębiorcy – oryginał pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 Kpa wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.

Sposób załatwienia sprawy: udzielenie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub/i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Opłaty: opłata skarbowa od wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie:

płatna na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.

Tryb odwoławczy: od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Wejherowa w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Podstawa prawna: