KARTA USŁUGI
Gmina Miasta Wejherowa

Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL

 

Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Spraw Obywatelskich, ul. 12 Marca 195, pokój nr 04, tel. 58 677 70 12, 58 677 70 15.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL

Dowód osobisty ( do wglądu )

Opłaty: 31 zł

Opłatę wnosi się na konto bankowe:
Urząd Miejski w Wejherowie
Bank Millennium S.A. Wejherowo
25 1160 2202 0000 0001 5278 2920

 

Termin załatwienia sprawy: Do 7 dni

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji o odmowie udzielenia informacji adresowej, wnosi się do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

 

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.).
2.Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427  ze zm.).
3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm.).
4.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. Nr 243, poz. 1450 ze zm.).
5.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz. U. Nr 195, poz. 1153 ze zm.)