KARTA USŁUGI
Gmina Miasta Wejherowa

 

Wydanie zezwolenia kategorii I wraz z wypisami na przejazd pojazdu nienormatywnego, po drogach gminnych na terenie miasta Wejherowa, na okres miesiąca/6 miesięcy/12 miesięcy

 

 

Miejsce załatwienia sprawy:

      Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Urząd Miejski w  Wejherowie, ul. 12 Marca 195, tel. 58 677 71 03, 58 677 71 20, 58 677 71 17; fax  58 677 71 22, e-mail: wigkios@wejherowo.pl

 

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I,
  2. Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia

 

Sposób załatwienia sprawy:

Prezydent Miasta Wejherowa wydaje zezwolenie lub odmawia udzielenia zezwolenia w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.

Wydając zezwolenie zarządca drogi wydaje także jego wypis lub wypisy w liczbie odpowiadającej liczbie pojazdów samochodowych określonych we wniosku o wydanie zezwolenia.

Opłaty:

Opłata za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego naliczana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z dnia 4 kwietnia 2012 r.) – jako iloczyn liczby wypisów i odpowiedniej stawki opłaty za zezwolenie tej kategorii.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z pośrednictwem Prezydenta Miasta Wejherowa w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

Podstawa prawna:

Ø      ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. nr 98 poz. 602),

Ø      ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 ze zm.),

Ø      Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z dnia 4 kwietnia 2012 r.)