KARTA USŁUGI
Gmina Miasta Wejherowa

 

 Podatek od nieruchomości (powstanie/wygaśnięcie obowiązku podatkowego)

 

Podatek od nieruchomości ustala organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości podlegających opodatkowaniu

 

Miejsce załatwiania sprawy:

Wydział Finansowy, 84-200 Wejherowo, ul. 12 Marca 195,  

II piętro, pokój 207, tel. 677-71-73, 677-71-62.

 

Podatnicy podatku od nieruchomości:

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej będące:
1.właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,

2.posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,

3.użytkownikami wieczystymi gruntów,
4.posiadaczami nieruchomości (lub ich części) albo obiektów budowlanych (lub ich części), stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

 

Wymagane dokumenty:

 

1/ akt nabycia nieruchomości (umowa),

W przypadku budynków nowo wybudowanych jego części:

2/ wypełnione formularze:

osoby fizyczne – „informacja w sprawie podatku od nieruchomości- IN-1” osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej-„deklaracja na podatek od nieruchomości – DN-1”,

3/ wypełniony formularz „dane o nieruchomościach – ZN-1/A”,

 

4/Druk ZN-1/B - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

FORMULARZE

( Po kliknięciu w powyższy link proszę wybrać interesujący nas rok. Pod stawkami znajdują się formularze pdf )

 

Wszystkie formularze dostępne są na miejscu w w/w wydziale, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego: ul. 12 Marca 195 – parter. Komplet dokumentów należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego lub wysłać pocztą na adres Urzędu.

 

Sposób załatwienia sprawy:

Osoby fizyczne – wydanie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego,

Osoby prawne – złożenie „deklaracja na podatek od nieruchomości – DN-1”.

 

Opłaty:

Brak                                         

                                                                                                                         

Obowiązujące terminy i czas załatwienia sprawy:

Obowiązek podatkowy  powstaje od pierwszego dnia następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.

W przypadku budowli albo budynków nowo wybudowanych lub ich części obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.

1/ składać do dnia 15 stycznia organowi podatkowemu „deklarację na podatek od nieruchomości – DN-1”, na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
2/ wpłacać obliczony w deklaracji podatek bez wezwania na rachunek Urzędu Miejskiego w Wejherowie w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 każdego miesiąca.

 

Organ podatkowy wydaje decyzję w terminie do 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji w sprawie podatku od nieruchomości wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Wejherowa w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Odwołania należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego: ul. 12 Marca 195 – parter.

 

Inne informacje:

 

Podstawa prawna: