KARTA USŁUGI
Gmina Miasta Wejherowa

Zgłoszenie szkody - zdarzenie  powstałe na chodnikach i drogach  należących do kategorii dróg gminnych

 

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Urząd Miejski w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo, I piętro, pokój nr 111; tel. 58 677-71-26, fax: 058 677-71-22, e-mail: wigkios@um.wejherowo.pl

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz zgłoszenia szkody

 

Podmioty uprawnione :

Osoby poszkodowane, które doznały uszczerbku na zdrowiu bądź doznały szkody majątkowej (rzeczowej), w wyniku zdarzenia powstałego na terenach należących do Gminy Miasta Wejherowa tj. na chodnikach i drogach należących do kategorii dróg gminnych.

 

Sposób załatwienia sprawy:

Urząd, po dokonaniu weryfikacji przekazuje do Towarzystwa Ubezpieczeń, z którym ma zawartą umowę ubezpieczenia, zgromadzoną dokumentację dotyczącą szkody. Towarzystwo Ubezpieczeń po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego wydaje decyzję dotyczącą odpowiedzialności Gminy Miasta Wejherowa za powstałą szkodę.


Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki

 

Tryb odwoławczy

Brak