KARTA USŁUGI
Gmina Miasta Wejherowa

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 156/2019

Prezydenta Miasta Wejherowa

z dnia 30.07.2019 r.

 

KARTA USŁUGI

Gmina Miasta Wejherowa

 

Z r y c z a ł t o w a n y  d o d a t e k  e n e r g e t y c z n y

 

Miejsce załatwienia sprawy:

 

Urząd Miasta Wejherowa
Wydział Spraw Lokalowych
ul. 12 Marca 195
84-200 Wejherowo
 

Delegatura Wydziału, parter

przyjmowanie Interesantów:
w poniedziałki od godz. 7.30 do godz. 17.00

od wtorku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30

 

1. Wymagane dokumenty:

 

Wypełniony w oryginale wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego,
wraz z klauzulą informacyjną i zgodą na przetwarzanie danych osobowych, należy złożyć wraz z kompletem dokumentów, tj.:

 1. kserokopia umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) – oryginał do wglądu;
  lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej)
  – oryginał do wglądu,

 2. kserokopia ostatniego rachunku lub faktury VAT za energię elektryczną – oryginał
  do wglądu.

2. Sposób załatwienia sprawy:

 

Kompletny wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego należy złożyć
w Delegaturze Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego w Wejherowie, na parterze budynku, przy ul. 12 Marca 195,
w poniedziałki od godz. 7.30 do godz. 17.00

oraz od wtorku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30;

 

3. Opłaty: wniosek nie wymaga opłaty skarbowej.

 

4. Czas załatwienia sprawy:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego niezwłocznie; nie później niż w ciągu miesiąca, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego lub nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania w sprawach szczególnie skomplikowanych.

 

 

5. Inne informacje:

 

Zryczałtowany dodatek energetyczny stanowi częściową rekompensatę kosztów opłat ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną.

Zgodnie z art. 3 pkt. 13c Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (j.t. Dz. U.
z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.) dodatek przysługuje tzw. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180
z późn. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zryczałtowany dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 18 lit. d Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 755
z późn. zm.).

Limit zużycia energii elektrycznej wynosi:

 1. 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;

 2. 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;

 3. 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej.

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia
10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, na podstawie art. 5c ust. 4 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 755
z późn. zm.).

Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się zgodnie z wnioskiem osoby ubiegającej się o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego tj.:

a) na osobisty rachunek bankowy wnioskodawcy

lub

b) na rachunek bankowy przedsiębiorstwa energetycznego, z którym zawarta jest umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej.

 

6. Tryb odwoławczy:

 

Wnioskodawcy przysługuje tryb odwoławczy zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego. Termin na wniesienie odwołania 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

7. Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 755
z późn. zm.),

2) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (j.t. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 180 z późn. zm.),

3) Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (j.t. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2096 z późn. zm.).