KARTA USŁUGI
Gmina Miasta Wejherowa

Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty

 

Miejsce załatwienia sprawy

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki, 84-200 Wejherowo, ul. 12 Marca 195,

II piętro, pokój 201,

tel. (58) 677-71-44,

e-mail: wgniu@um.wejherowo.pl

 

Podmioty uprawnione do złożenia zgłoszenia zamiaru

 

Osoby, które otrzymały od Prezydenta Miasta Wejherowa zaświadczenie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o 99% bonifikatę

 

Właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych, służących wyłącznie zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, jeżeli są członkami rodzin wielodzietnych, inwalidami wojennymi i wojskowymi, kombatantami oraz ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, świadczeniobiorcami do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu lub ich opiekunami.

 

Wymagane dokumenty

 

Wniosek (gotowy formularz) – do pobrania w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki, ul. 12 Marca 195 – II piętro, pokój 201; w Kancelarii Ogólnej, ul. 12 Marca 195 – parter lub ze strony internetowej http://eboi.wejherowo.pl/ .

 

Wypełniony wniosek należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego: Ratusz, Plac Jakuba Wejhera 8 (parter) lub przy ul. 12 Marca 195 (parter), wysłać pocztą na adres Urzędu lub pocztą elektroniczną wgniu@um.wejherowo.pl.

 

Sposób załatwienia sprawy

 

Informacja na piśmie o wysokości opłaty jednorazowej oraz wysokości kwoty należnej do zapłaty.

 

Opłaty

 

Brak.

 

Termin załatwienia sprawy

 

14 dni od dnia złożenia zgłoszenia zamiaru.

 

Tryb odwoławczy

 

Jeżeli właściciel nie zgadza się z wysokością opłaty jednorazowej lub wysokością kwoty należnej do zapłaty, może złożyć do Prezydenta Miasta Wejherowa, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia informacji, wniosek o ustalenie wysokości opłaty w drodze decyzji.

 

Pozostałe informacje

 

Odbiór osobisty lub listowny.

 

Podstawa prawna

 

- Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2040).