drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Gmina Miasta Wejherowa

Udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miasta Wejherowa podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, realizującym zadania zlecone z zakresu zadań publicznych należących do Gminy.
 
Miejsce załatwiania sprawy:   
  Wydział Kultury, Sportu, Promocji i Turystyki, Ratusz, pl. Jakuba Wejhera 8, II piętro, pok. 23, tel. (0-58) 677-70-37.
 
Osoby do kontaktu:
 Inspektor WKSPiT Anna Klein - tel.(0-58) 677-70-37 (38)
           
Wymagane dokumenty:
Wypełniony druk „Oferta organizacji pozarządowej/podmiotu/jednostki  organizacyjnej realizacji zadania publicznego” (druk dostępny na miejscu w Wydziale Kultury, Sportu, Promocji i Turystyki, pl. Jakuba Wejhera 8, II piętro, pok. 23 oraz w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego,ul. 12 Marca 195, parter); Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4; Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok poprzedzający; Oświadczenie (sporządzone samodzielnie) o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z dnia 29 maja 2003 roku).
 
Terminy załatwienia sprawy:
Ofertę na realizację zadania publicznego składa się w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia ogłoszenia przez Prezydenta Miasta otwartego konkursu ofert w środkach masowego przekazu; Decyzja co do przyznania dotacji i jej wysokości zostaje podjęta niezwłocznie po uchwaleniu Budżetu Gminy Miasta Wejherowa, nie później niż do 31 marca roku następnego.
 
Sposób załatwienia sprawy:
Wydział Kultury, Sportu, Promocji i Turystyki po wstępnym sprawdzeniu przedkłada złożone oferty do zaopiniowania przez właściwą Komisję Rady Miasta;
Na podstawie wydanej opinii właściwej Komisji Rady Miasta Prezydent Miasta wydaje decyzję dotyczącą dotacji, którą ogłasza się w środkach masowego przekazu; zainteresowanie podmioty powiadamia się pisemnie.
 
Opłaty:
Nie podlega opłacie.
 
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.
 
Podstawa Prawna:
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z dnia 29 maja 2003 r.);
Uchwała nr IVk/XVII/223/2004 Rady Miasta Wejherowa z dnia 06.04.2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miasta Wejherowa podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, realizującym zadania zlecone z zakresu zadań publicznych należących do Gminy.