drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Gmina Miasta Wejherowa

 Podział nieruchomości

 

Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki,84-200 Wejherowo, ul. 12 Marca 195, II piętro, pokój nr 204; tel. (0-58) 677-71-46, 677-71-48;  fax. (0-58) 677-71-42, e-mail: wgn@wejherowo.pl.

 

Podmioty uprawnione:

·         właściciel nieruchomości,

·         użytkownik wieczysty.

 

A. Podział przeprowadzany w oparciu o ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Postępowanie składa się z II etapów.

Etap I. Wymagane dokumenty do wszczęcia postępowania podziałowego i wydania postanowienia o zgodności podziału z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

1.      wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału, podpisany przez wszystkich współwłaścicieli (dostępny na miejscu w w/w wydziale, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego: Ratusz, pl. J. Wejhera 8 –parter oraz ul. 12 Marca 195 – parter; do wniosku należy dołączyć aktualne adresy stron uczestniczących w postępowaniu,

2.      wstępny projekt podziału w min. 5 egz. (ilość egz. dotyczy 1 właściciela) + 1 egz. dla każdego następnego właściciela

3.      dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (do wyboru):

·         akt notarialny;

·         odpis z księgi wieczystej;

·         oświadczenie, przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem  z zawartą klauzulą o treści „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

4.    wypis i wyrysz ewidencji gruntów działki dzielonej

Etap II. Wymagane dokumenty do wydania decyzji podziałowej:

1.      protokół z przyjęcia granic nieruchomości,

2.      wykaz zmian gruntowych,

3.      projekt podziału w min. 5 egz. (ilość egz. dotyczy 1 właściciela) + 1 egz. dla każdego następnego właściciela

 

B. Podział przeprowadzany niezależnie od ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego

Postępowanie jednoetapowe

Wymagane dokumenty: jak wyżej bez wstępnego projektu podziału

Dokumenty należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego: Ratusz, pl. J. Wejhera 8 –parter oraz ul. 12 Marca 195 – parter lub wysłać pocztą na adres Urzędu.

 

Sposób załatwienia sprawy:

I.Wszczęcie postępowania podziałowego kończy się wydaniem postanowienia o zgodności podziału z miejscowym planem zagospodarowania,

II.W przypadku pozytywnej opinii Prezydent Miasta wydaje decyzję podziałową; po dostarczeniu wymaganych dokumentów wymienionych w punkcie II.

 

Opłaty: Nie podlegaopłacie skarbowej na podstawie Art. 2.1 pkt. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z 2006 r.)

 

Termin załatwienia sprawy:

I. Prezydent wydaje postanowienie o zgodności podziału z miejscowym planem zagospodarowania   w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku,

II.Prezydent wydaje decyzję podziałową w ciągu 30 dni od dnia uzupełnienia wniosku o wymagane dokumenty do wydania decyzji.

 

Tryb odwoławczy:

1.      Zażalenie na postanowienie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia,

2.      Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zażalenia lub odwołania należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego: Ratusz, pl. J. Wejhera 8 – parter lub w budynku UM przy ul. 12 Marca 195 – parter.

 

Pozostałe informacje:

Postanowienie i decyzję należy odebrać osobiście lub za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez pocztę. Na wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału wskazane jest podanie telefonu kontaktowego.

 

Podstawa prawna:

·         Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami),

·         Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami),