drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Gmina Miasta Wejherowa

Zarejestrowanie psa

 

Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. 12 Marca 195, I piętro, pokój nr 110.

 

Podmiot uprawniony: właściciel psa.

 

Wymagane dokumenty: wniosek o zarejestrowanie psa (dostępny na miejscu w w/w wydziale, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego: ul. 12 Marca 195, a także w internecie na stronie www.bip.wejherowo.pl).

 

Sposób załatwienia sprawy: wprowadzenie do ewidencji Urzędu Miejskiego w Wejherowie - Identyfikacja i Rejestracja Komputerowa Zwierząt „Podaj Łapę”.

 

Opłaty: brak.

 

Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie.

 

Tryb odwoławczy: brak.

 

Pozostałe informacje:

 

Podstawa prawna: Uchwała Nr Vk/XXXIX/434/2009 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 września 2009r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wejherowa (Dz. U. Woj. Pomorskiego z 2009r. Nr 154 poz. 2875).

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

 

Administrator danych

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Wejherowa z siedzibą
w Wejherowie, Pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo, e-mail: miasto@wejherowo.pl,
tel.: 58 677 70 00

 

Inspektor ochrony danych

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Gminie Miasta Wejherowa z siedzibą
w Wejherowie to: ul. 12 Marca 195, e-mail: abi@um.wejherowo.pl, tel.: 58 677 71 37

 

Cel przetwarzania danych osobowych

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO i wyłącznie
w celu
rejestracji psa w Centralnym Rejestrze Zwierząt Oznakowanych „Podaj Łapę”

 

Odbiorcy danych

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa

 

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

Okres przechowywania danych osobowych

 

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
Z zastrzeżeniem tego terminu, jeśli celem przetwarzania Twoich danych jest dochodzenie roszczeń, to przetwarzamy dane – w tym celu – przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów ustawy
Ordynacja podatkowa. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego,
w którym powstał obowiązek podatkowy.

 

Prawo dostępu do danych osobowych

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

 

Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Nie dotyczy. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane