drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Gmina Miasta Wejherowa

 

 

Wynajęcie (udostępnienie) lokalu zamiennego

z zasobu Gminy Miasta Wejherowa

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta Wejherowa

Wydział Spraw Lokalowych

ul. 12 Marca 195

84-200 Wejherowo

Przyjmowanie Interesantów na parterze w budynku Magistratu:

w poniedziałki od godz. 7.30 do godz. 17.00

od wtorku do czwartku od godz. 7.30 do godz. 15.30

w piątki od godz. 7.30 do godz. 14.00

1 .Wymagane dokumenty:

I. Wynajęcie lokalu zamiennego w związku z decyzją organu nadzoru architektoniczno

-budowlanego:

Wypełniony w oryginale wniosek o wynajęcie lokalu mieszkalnego wraz z kompletem dokumentów,

na który składają się:

1) Kopia tytułu prawnego do zajmowanego lokalu - oryginał do wglądu;

2) Prawomocna decyzja organu nadzoru architektoniczno-budowlanego (PINB - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego) nakazująca opróżnienie lokalu, w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku (nie dotyczy najemców lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Miasta Gminy Wejherowa);

3) Zaświadczenie zarządcy nieruchomości o osobach faktycznie zamieszkujących w danym lokalu,

w przypadku, gdy dane te nie zostały potwierdzone we wniosku, o którym mowa wyżej;

4) Dokumenty potwierdzające stan cywilny wnioskodawcy i osób zgłoszonych do wspólnego

zamieszkiwania (np. akt urodzenia dziecka, akt zawarcia związku małżeńskiego, wyrok rozwodowy)

– dotyczy osób, które nie posiadały meldunku w mieście Wejherowo;

5) Oświadczenie wnioskodawcy, jego małżonka oraz innych osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania, o posiadanych tytułach prawnych - załącznik nr 4 do wniosku o wynajęcie lokalu mieszkalnego;

6) Dowód osobisty – do wglądu.

II. Udostępnienie lokalu zamiennego w związku z konieczną naprawą (dotyczy jedynie lokatorów

z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Wejherowa):

1) Wniosek o zawarcie umowy wynajmu lokalu zamiennego;

2) Zaświadczenie zarządcy budynku mieszkalnego stwierdzające potrzebę opróżnienia lokalu na czas

koniecznej naprawy;

3) Zaświadczenie zarządcy nieruchomości o osobach faktycznie zamieszkujących w danym lokalu,

w przypadku, gdy dane te nie zostały potwierdzone we wniosku, o którym mowa wyżej;

4) Oświadczenie wnioskodawcy, jego małżonka oraz innych osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania, o posiadanych tytułach prawnych- załącznik nr 4 do wniosku o wynajęcie lokalu mieszkalnego;

5) Dowód osobisty – do wglądu.

2. Tryb załatwienia wniosków o wynajęcie lokalu zamiennego:

Kompletny wniosek o wynajęcie lokalu zamiennego z zasobu Gminy Miasta Wejherowa należy złożyć

w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, na parterze budynku, przy ul. 12 Marca 195,

w poniedziałki od godz. 7.30 do godz. 17.00

od wtorku do czwartku od godz. 7.30 do godz. 15.30

w piątki od godz. 7.30 do godz. 14.00

i weryfikacji, Kierownik Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego lub upoważniony przez niego

pracownik tego Wydziału przedstawia do oceny Zespołowi ds. Mieszkaniowych;

o najem lokalu zamiennego.

3. Opłaty: wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

4. Termin odpowiedzi: do 3 miesięcy

5. Inne informacje:

1. Wynajęcie lokalu zamiennego przysługuje w przypadku spełnienia przesłanek określonych

w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 725).

2. W razie stwierdzenia potrzeby opróżnienia w całości lub w części budynku przeznaczonego na stały pobyt ludzi, bezpośrednio grożącego katastrofą budowlaną, właściwy organ nadzoru architektoniczno -budowlanego jest obowiązany wydać decyzję administracyjną.

3. Jeżeli rodzaj koniecznej naprawy tego wymaga, lokator jest obowiązany opróżnić lokal. Czynsz

za lokal zamienny, bez względu na jego wyposażenie techniczne, nie może być wyższy niż czynsz

za lokal dotychczasowy (art. 10 ust. 4 ww. ustawy).

4. W przypadku, gdy okoliczności mające wpływ na prawo do wynajmu lokalu mieszkalnego

wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, organ może domagać się takiego

dokumentu.

5. Wnioskodawca bezwzględnie zobowiązany jest, bez wezwania z urzędu, do pisemnego

niezwłocznego, ale nie później niż w terminie 30 dni poinformowania o każdej zmianie w sytuacji

dochodowej lub/i mieszkaniowej lub/i rodzinnej osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania.

6. Tryb odwoławczy: brak

7. Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy

o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 725);

2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 2021 z późn. zm.);

3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 z późn. zm);

4. Uchwała Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń zmieniona Uchwałą Nr VIIIk/XVIII/246/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 16 czerwca 2020 r. o zmianie uchwały nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń, Uchwałą

Nr VIIIk/XXVII/378/2021 Rady Miasta Wejherowa z dnia 16 sierpnia 2021 r. o zmianie uchwały

nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta

Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń oraz Uchwałą Nr VIIIk/XXXVII/525/2022

Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 listopada 2022 r. o zmianie uchwały nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń.

8. Druki:

1. Wniosek o wynajęcie lokalu mieszkalnego

2. Oświadczenie o tytułach prawnych – załącznik nr 4 do wniosku o wynajęcie lokalu mieszkalnego

3. Oświadczenie o tytułach prawnych do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej

miejscowości - załącznik nr 8 do wniosku o wynajęcie lokalu mieszkalnego.

DRUKI DO POBRANIA